Vzdělání v oblasti kapitálových trhů – fundamentální analýza akcií

Vzdělání v oblasti kapitálových trhů


Co je kapitálový trh?

Kapitálový trh je místo, kam si firmy chodí pro peníze, které využívají na dlouhodobé financování. Na druhé straně jsou investoři, kteří jim peníze poskytnou.

Jak se stát investorem?

Investorem se člověk stane relativně snadno. Stačí nakoupit investiční cenné papíry, kterými jsou např. akcie.

Když bychom chtěli níže uvedenou definici akcie obchodním zákoníkem zjednodušit, můžeme říct, že koupí akcie si vlastně kupujete malou část podniku. Pokud podnik prosperuje a trh to ocení, cena akcie roste, pokud neprosperuje, cena akcie klesá. Podnik může dale vyplácet podíl na zisku formou diviedny, která se obvykle vyplácí jednou ročně.

Akcie dle obchodního zákoníku:

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. Osoba, která se podílí na základním kapitálu, je při zvýšení základního kapitálu oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nebylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže soud návrh na zápis do obchodního rejstříku zamítne nebo bude zrušeno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena až do té doby vykonaná akcionářská práva.

Zdroj: https://business.center.cz/business/Pravo/zakony/obchzak/cast2h1d5.aspx

Vzhledem k tomu, že na hospodaření podniku má vliv řada faktorů, je tato investice vysoce riziková. Cena akcie se během obchodování neustále mění. Pokud např. společnost, ať už vlivem špatného vedení nebo nějaké náhlé události utrpí ztrátu a trh na to zareaguje, cena akcií rychle klesne a vy proděláte, v nejhorším scénáři přijdete o peníze. Na druhé straně pokud se bude společnosti dařit, může se váš vklad během několika let i x násobně zvýšit.

Pokud se investor tedy rozhodne takovou investici realizovat, měl by investovat pouze peníze, které nepotřebuje k přežití. Ze začátku, když nabírá zkušenosti, investovat menší částky. A v dané oblasti se dostatečně vzdělávat. Jedním z nástrojů, které může investor využít je Fundamentální analýza, která zkoumá vnitřní cenu akcie.

Fundamentální analýza akcií

Níže je uveden náhled na bakalářskou práci, v které je princip fundamentální analýzy popsaný včetně praktického příkladu obchodování.Náhled PDF dokumentu
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/17492/gor%c4%8d%c3%adk_2011_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y&embedded=true

Originál dokumentu

Jak začít investovat?

Prvním krokem je výběr vhodného obchodníka, u kterého si otevřete obchodní účet.

Kde se vzdělávat?

Nejlepším krokem je absolvování vysokoškolského oboru zaměřeného na Fiance. Sice nemáte zaručeno, že se z vás stane úspěšný investor, ovšem získáte znalosti o základních principech, na kterých trh stojí.

Vzhledem k tomu, že investování není určeno jen absolventům ekonomek, existují i další možnosti, jak se může člověk toužící stát se investorem dovzdělat. Poměrně velkou část materiálů poskytují přímo obchodníci, kteří si účtují z každého obchodu poplatek, a tak se tedy snaží své klienty k obchodování motivovat.

Máte zkušenosti s investováním do akcií? Přidejte komentář.