Vzdělání jako celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem

Kvalitní vzdělání

Pod pojmem vzdělání si většina lidí vybaví studium na základní, střední nebo vysoké škole. Něco co je jasně strukturované. Jsou jasně stanoveny požadavky a když student tyto splní, může se považovat za vzdělaného. Toto je užší pojetí vzdělávání.

V širším pojetí se na vzdělání můžeme dívat jako na celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem.

Člověk ze svého okolí získává informace pomocí pěti smyslů – sluchu, zraku, hmatu, čich a chuť. Je třeba také zmínit mimosmyslové vnímání, kterému se zatím nevěnuje moc pozornosti. Všechny takto získané informace pak člověk zpracovává a případně využívá ve svém životě.

Vzděláním v širším pojetí tedy není pouze školní docházka, ale vpodstatě všechno, co člověk během života prožije. Ať už jde o zkušenosti získané během práce nebo ve volném čase např. při realizaci koníčků.

Takovýto širší pohled na vzdělání je důležitý, lidé se totiž v běžném životě vzdělávají, aniž by o tom věděli. Toto poznání by mohlo mít v budoucnu vliv na zefektivnění výuky ve školách, kdy by mohla probíhat výuka i při částečném nebo úplném odklonu od pevně definovaných osnov a klasického stylu. Dále by mohlo mít toto poznání dopad na lidi, kteří se na vzdělávání dívají jako na něco zbytečného, co pro ně dávno skončilo. Uvědomí si totiž, že to vzdělávání u nich vpodstatě pořád probíhá. Z tohoto pohledu je celkem jedno, jestli se daná osoba vzdělává v rámci postgraduálního studia, nebo zkrátka tím, že je na světě a učí se v rámci každodenního života, práce, koníčků atd.

Toto šiřsí pojetí by tedy mohlo mít vliv na překlenutí jakési propasti mezi “vzdělanci” a lidmi, kterým je dle jejich názoru vzdělání ukradené, protože vpodstatě provádí obě skupiny totéž, aniž by si to uvědomovaly.