Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na soubor šablony – header.php

Šablona obsahuje soubory index.php, header.php, footer.php, page.php, function.php a single.php. V tomto článku se zaměříme na soubor header.php.

Soubor Header.php

Soubor header.php obsahuje hlavičku, případně menu. Ve výchozím nastavení je WordPress header (hlavička) jednoduchý kus kódu. Nemusíte upravovat kód, abyste změnili hlavičku, které obsahuje každá WordPress šablona. Název a popis blogu nebo webu nastavíte na panelu Správa> Nastavení> Obecné a zbytek provede WordPress.

V hlavičce se obvykle vyskytuje funkce bloginfo, která zobrazuje informace o současné stránce.bloginfo( ‚name‘ ) – zobrazuje název blogu nebo webu

bloginfo(‚url‘) – zobrazuje url webu

Odkaz na domácí stránku webu získáme pomocí funkce home_url viz příklad níže.

Funkce wp_nav_menu se používá k zobrazení menu. Níže je ukázka použití této funkce k zobrazení menu.wp_nav_menu(

array(

‚theme_location‘ => ‚social‘,

‚menu_class‘ => ‚social-links-menu‘,

‚depth‘ => 1,

‚link_before‘ => “,

‚link_after‘ => “,

)

);

Některé z parametrů, které můžou být ve funkci wp_nav_menu užity

theme_location – umístění šablony menu, která se má použít. Musí být registrovaná pomocí register_nav_menu() aby mohla být vybrána uživatelem.

menu_class – CSS třída, která se použije pro prvek ul, který tvoří menu. Výchozí hodnota je “menu”.

depth – kolik úrovní hierarchie má být zahrnuto. 0 znamená vše. Výchozí 0.

link_before – text před textem odkazu.

link_after – text po textu odkazu.

container – Zda zabalit ul, a pokud ano tak čím. Výchozí ‚div‘.

items_wrap – Jak by měly být položky seznamu zabaleny. Používá formát printf () s číslovanými zástupnými symboly. Výchozí je ul s id a class.

walker – instance custom walker class.

fallback_cb – pokud menu neexistuje, spustí se callback function. Výchozí hodnota je ‚wp_page_menu‘.

Další funkce, které můžou být využity v soboru header.php

is_front_page() – Určuje zda je dotaz realizován vůči přední stránce webu (front page).

get_header_image() – Načte obrázek záhlaví pro vlastní záhlaví.

header_image() – Zobrazuje URL obrázku záhlaví.

is_home() – Určuje, zda je dotaz realizován vůči domovské stránce blogu.

wp_head() – Spustí akci wp_head. Pluginy a jádro WordPress používají tuto funkci k vložení důležitých prvků do dokumentu (např. skriptů, stylů a metaznaček). Vždy vložte wp_head () těsně před závěrečnou značku šablony (obvykle v hlavičce.php).

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/reference/functions/bloginfo/
[2] https://codex.wordpress.org/Designing_Headers
[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions/home_url/
[4] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_nav_menu/
[5] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_front_page/
[6] https://developer.wordpress.org/reference/functions/header_image/
[7] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_home/
[8] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_head/