Ve 2. čtvrtletí se evropským ekonomikám moc nedařilo

Víc jak polovina českých vysokoškoláků překonala v roce 2018 německou minimální mzdu

Dle předběžného odhadu Českého statistického úřadu klesl hrubý domácí produkt České republiky ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 8,4 %. Hůře jsou na tom některé evropské ekonomiky, i když data eurostatu nejsou úplně srovnatelná, protože Český statistický úřad používá metodiku, kdy HDP očistí o cenové vlivy a sezónnost. [1]

Eurostat zatím nezveřejnil data pro všechny státy, nicméně z údajů dostupným k dnešnímu datu byl nejhorší mezičtvrtletní pokles HPD evrospkých ekonomik ve Velké Británi, kde HDP mezičtvrtletně pokleslo o 20,4 %. Druhý největší propad byl ve Španělsku, kde HDP mezičtvrtletně kleslo o 18,5 %. Ve Francii činil mezičtvrtletní pokles HDP v druhém čtvrtletí 13,8 %. [2]

Co je to HDP?

Hrubý domácí produkt (zkráceně HDP, anglicky Gross Domestic Product, tedy GDP) je finální celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. HDP lze vypočíst pomocí výrobkové, výdajové nebo důchodové metody. [3]

Vzorec pro výrobkovou metodu je:

HDP = Produkce minus Mezispotřeba plus Daně z produktů minus Dotace na produkty

Vzorec pro výpočet HDP výdajovou metodou:

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX)

Vzorec pro výpočet HDP důchodovou metodou:

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu – Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu

Zdroje:

[1] https://www.czso.cz/csu/czso/cri/predbezny-odhad-hdp-2-ctvrtleti-2020
[2] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina011&language=en
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1c%C3%AD_produkt