Zdůrazňovat, že by měli studenti víc biflovat češtinu a matiku, a že by na ně měly být kladeny větší nároky je nesmysl

Z názorů na fórech zpravodajských webů nebo z výroků některých politiků je patrné, že všelékem na nedostatečnou úroveň školství je prostě vytvoření větších nároků na studenty. Podle jejich logiky to funguje asi tak, že když se zvýší nároky, ideálně v klasických předmětech, tak budou studenti chytřejší a všechno bude lepší.

Chudí chytří absolventi

Problém je v tom, že v řadě chudších zemí je kvalita absolventů z hlediska znalostí dobrá, někdy podstatně vyšší než v zemích bohatších. Na studenty jsou kladeny podstatně větší nároky, přesto to nemá na danou ekonomiku žádný dopad. Z tohoto lze usuzovat, že přísnější školství s vyššími nároky nevede k požadovanému výstupu.

Jak tedy dosáhnout absolventů, kteří generují větší přidanou hodnotu

Místo vyšších nároků na znalosti by měly být již na základních školách zavedena projektově orientovaná výuka, ideálně tak, aby byla v souladu s nadáním daného studenta. Schopnost studenta vyhledat si několik zdrojů, přečíst je, a pomocí těchto dojít k jasnému závěru je něco, co se hodí jak budoucím vysokoškolákům, tak budoucím řemeslníkům resp. podnikatelům. Přitom přizpůsobení tomuto stylu výuky by mělo jít ve všech předmětech. Již student základní školy by měl vědět, proč se danou teorii učí. Učitel by měl mimo tupé sledování osnov studentům předkládat další možnosti studia a poukazovat na další možné informační zdroje.

Abych jenom nekritizoval

V dobrém duchu dnes již fungují například čítanky, které jsou v podstatě marketingovou prezentací jednotlivých knih.

Burzovní indexy – cenově vážený index

Burzovní index zachycuje vývoj více finančních instrumentů a umožňuje tak sledovat vývoj celého trhu.

Cenově vážený index

Jedním z typů burzovních indexů je cenově vážený index, jehož hodnota je dána cenami jednotlivých akcií, které jsou v indexu zahrnuty. Čím vyšší je cena akcie indexu, tím vyšší má tato akcie vliv na hodnotu indexu. Takto konstruovaný index se vypočte sečtením cen všech akcií zahrnutých v indexu, které jsou následně vyděleny počtem počtem akciových titulů zahrnutých v indexu. Jde tedy o aritmetický průměr viz. příklad níže.

Příklad – ceny jednotlivých akcií, z kterých se bude cenový index skládat

Graf vývoje ceny akcií společnosti A
Graf vývoje ceny akcií společnosti B
Graf vývoje ceny akcií společnosti C

Příklad – výpočet cenového indexu

Cenový index se skládá z akcií společnosti 1, společnosti 2 a společnosti 3. Níže je uveden výpočet cenového indexu a graf.

Hodnota indexu k 1.10.2020 = (140+2500+57)/3 = 899

Hodnota indexu k 2.10.2020 = (145+2550+53)/3 = 916

Hodnota indexu k 5.10.2020 = (142+2700+51)/3 = 964

Jedním z nejznámějších cenových indexů je Dow Jones Industrial Average, při jehož konstrukci se navíc využívá dělitel, který zohledňuje rozdělení akcií (stock splits) a fúze (mergers).

Další informace o indexu Dow Jones Industrial Average naleznete zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average

Lidi, kteří nemuseli do školy dojíždět nebo během studia nepracovali online výuku asi nikdy nedocení

Názory na online výuku jsou různé. Někdo je pro, někdo naopak proti. Lidi, kteří měli základní, střední nebo vysokou školu v místě bydliště jsou ochuzeni o zkušenost, kterou představuje dojíždění.

Velká časová zátěž pro studenty základních a středních škol

Pro studenta základní nebo střední školy, který zatím moc neřeší finance je hlavním nákladem čas, který musí strávit dojížděním. Studenti z menších vesnic musí často přestupovat. Nejsou vyjímkou případy, kdy studenti stráví dojížděním do školy a zpět víc než tři hodiny denně, které musí ukrojit ze svého volného času. Když vezmeme v úvahu čas, který je nutný strávit ve škole spolu s časem potřebným na dojíždění, jde o významný náklad, který musí student vynaložit.

U školáku základních škol je toto téma celkem diskutabilní. Školáci druhého stupně základních škol často dojíždějí do školy autobusem. Pokud je někdo schopný absolvovat cestu autobusem do jiné vesnice, neměl by mít problém zvládnout studovat z domu. U prvního stupně je online studium zřejmě problém, nicméně diskuse na toto téma je namístě.

Náklady na studium jako bariéra pro studenty z nižších vrstev

U vysokoškoláků jsou kromě časových nákladů důležitým tématem peníze. V dnešní době si někteří lidi prostě vysokou školu nemůžou dovolit. Existují sice stipendia, ty mají však vliv asi jako plivnutí do moře, protože se týkají zanedbatelné části studentů.

Máš chudé rodiče, tak jdi pracovat

Častým protiargumentem je to, že si chudí studenti můžou najít práci a studovat při studiu. To je sice pravda, ovšem většina škol nabízí kombinované studium, které vyžaduje návštěvy nejen o víkendech, ale také v průběhu týdne. Pro vysokou školu je těžké sehnat učitele, kteří jsou ochotní učit o víkendu. Pro studenty je zase složité, když si musí zajišťovat v práci volno kvůli studiu. Jde tak o velmi nepříjemnou situaci, které musí chudší studenti čelit.

Chytré strukturální řešení

Právě možnost online výuky tento problém skvěle řeší. Jde o strukturální řešení, které by mělo navíc škole ušetřit peníze, pokud se provede rozumně. Student vysoké školy si může dovolit pracovat nebo podnikat při studiu, což je u většiny oborů žádoucí stav. Studium je tak umožněno i lidem z chudších vrstev, bez potřeby dotací, které ve většině zemí v podobě daní stejně zaplatí chudí nebo střední třída, a které se vzhledem k faktu, že lidi jsou pořád jenom lidi vynakládají neefektivně.

Vzdělávání online tak přináší celému systému větší úspory v podobě peněz i času a srovnatelné šance pro všechny.

Co je Gross Expense Ratio u ETF?

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

V předchozím článku jsme načali tématiku burzovně obchodovaných fondů neboli ETF viz odkaz na článek. Investor, který se rozhodl investovat do ETF by si měl zjistit některé základní pojmy, které jsou s investováním spojené. Jedním z těchto pojmů je Gross Expense Ratio.

Gross Expense Ratio(GER) neboli poměr hrubých nákladů

Gross Expense Ration neboli poměr hrubých nákladů je celkové procento aktiv podílového fondu, které je věnováno na provoz fondu.

Poměr hrubých nákladů představuje celkovou výši poplatků spojených se správou fondu. Poměr hrubých nákladů zahrnuje všechny poplatky fondu včetně poplatků za správu, řízení, reklamu a další administrativní náklady a provozní výdaje.

V případě nově vzniklých fondů se investiční společnost a její správci fondů mohou dohodnout, že se po spuštění nového fondu vzdají některých poplatků, aby byl poměr nákladů pro investory nižší. Poměr čistých nákladů představuje poplatky účtované fondu po provedení náhrad poplatků, vzdání se poplatků a vrácení peněz. Tato snížení poplatků se obvykle týkají stanoveného časového rámce, po jehož uplynutí mohou fondu vzniknout veškeré plné náklady.

Dočasné snížení poplatků při vzniku fondu se tedy započítá do poměru čistých nákladů, nikoliv však do poměru hrubých nákladů.

Obvyklá výše Gross Expense Ratio u ETF

Poměr hrubých nákladů bývá u ETF nízký. Poměr hrubých nákladů pod jedno procento není nic neobvyklého.

Kde hledat informace o výši poměru hrubých nákladů pro dané ETF?

Informace o výši poměru hrubých nákladů lze nalézt například v prospektu fondu. Např. ETF kopírující index Standard & Poor’s 500 s názvem SPDR S&P 500 ETF, které emituje State Street Global Advisor na svém webu uvádí Gross Expense Ratio, které je v momentu psaní článku 0,0945 %.

Co je NET ASSET VALUE (NAV) neboli čistá hodnota aktiv?

ETF kalkulkulují net asset value (NAV) neboli čistou hodnotu aktiv. Na trzích v USA by k tomuto přepočtu mělo docházet v době 4:00 odpoledne EST (východního standardního času). NAV je hodnota každého ETF podílu, která se vypočte z hodnoty všech podkladových aktiv fondu za jejich závěrečné ceny. Fondy také mohou počítat intradenní NAV několikrát za minutu.

Čím je dána cena ETF podílu?

Podíly ETF se obchodují na burze jako akcie za tržní hodnotu. Tržní hodnota se může mírně lišit od NAV, což je příležitost pro aktivní obchodníky, aby nakoupily za nižší cenu než je NAV, a následně poté, co trh reflektuje zvýšení NAV a do jde ke zvýšení tržní ceny podílu, se ziskem prodali.

Jak se Gross Expense ratio projevuje v investici do ETF?

Výše zmiňované Gross Expense ratio neboli poměr hrubých výdajů snižuje čistou hodnotu aktiv fondu (NAV), což je reflektováno trhem a dochází tak ke snížení ceny podílu ETF. Jak již bylo zmíněno výše, poměř hrubých výdajů bývá u ETF obvykle nízký

Zdroje a další informace v angličtině:

1. https://www.investopedia.com/terms/g/gross-expense-ratio.asp

2. https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

3. https://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp

4. https://www.investopedia.com/articles/investing/071414/how-calculate-value-etf.asp

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

Nemáte dostatečné množství financí na vytvoření akciového portfolia? Investujte do ETF

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

ETF (Exchange Traded Funds) neboli burzovně obchodované fondy jsou jistým typem investičního fondu, který se obchoduje na burze. ETF se podobají podílovým fondům. Na rozdíl od podílových fondů, jejichž manažeři aktivně investují, aby vygenerovali zisk je většina ETF indexovými fondy, to znamená, že drží stejné cenné papíry ve stejném poměru jako určitý burzovní index nebo index dluhopisového trhu.

Investujte do akciového indexu místo tvorby vlastního portfolia

Pokud byste chtěli např. vytvořit akciové portfolio, které by zahrnovalo všech 500 největších amerických akcií obchodovaných na burze v USA, museli byste zrealizovat 500 nákupů, což by vzhledem k výši minimálních poplatků při každém nákupu akcií vyžadovalo značné množství peněz, aby se to vůbec vyplatilo.

Místo toho máte možnost koupit si ETF kopírující index S&P 500, který zahrnuje 500 největších podniků obchodovaných na burze v USA (procentuální zastoupení jednotlivých akcií v indexu se liší).

Výrazně nižší poplatky než podílové fondy

Vzhledem k faktu, že ETF kopírují cenu podkladových aktiv, mají podstatně nižší poplatky než podílové fondy, které si účtují odměnu za profesionální správu portfolia podílového fondu, kdy dochází k aktivním nákupům a prodeji aktiv tak, aby podílový fond co nejvíc vydělal.

Rizika

Níže uvádíme pouze některá vybraná rizika spojená s investicí do ETF:

Riziko jiného než očekávaného vývoje ceny ETF

Stejně jako u každé investice je třeba brát v úvahu riziko, že se trh bude pohybovat opačným směrem, než předpokládáte. Např. U ETF, kde jsou podkladovým aktivem akcie je třeba mít napaměti poměrně vysoké riziko při investování do akcií, i když ETF není tak rizikové jako nákup akcie jednoho podniku díky portfoliu. Akcie mimo jiné kopírují ekonomický vývoj, který zahrnuje ekonomické recese a deprese.

Měnové riziko

Vzhledem k tomu, že ETF budou nejspíš v cizí měně, je třeba brát v úvahu měnové riziko.

Například při nákupu ETF si směníte směníte 25.000 Kč za 1000 dolarů, nakoupíte ETF, které následně vzroste o 10 %, ETF tedy prodáte za 1100 dolarů. Když nepočítáme poplatky za nákup a prodej, máte zisk 100 dolarů. Když si ale budete chtít převést 1100 dolarů na koruny, zjistíte, že koruna vůči dolaru posílila, a místo kurzu 25 CZK/USD je nyní kurz 22 CZK/USD. Za 1100 USD tedy dostanete pouze 24 200 Kč. Reálně jste tedy utrpěli ztrátu 800 Kč, a to díky kurzovému riziku.

Na druhé straně se může kurz pohybovat pro Vás příznivým směrem, koruna může oslabit a Vy o to víc vyděláte. K zajištění měnového rizika existuje řada nástrojů, např. článek zde:

Riziko odklonu od podkladových aktiv

Tomuto riziku se říká také tracking error. Jde o stav, kdy cena ETF nekopíruje cenu podkladového aktiva. Toto může být dáno např. tím, že ETF nekopíruje přesné složení akciového indexu nebo nedostatečnou likviditou.

Jak se naučit investovat do akcií

Jak se naučit investovat do akcií

Pozn. Toto není investiční doporučení, investování je rizikové, můžete přijít o peníze.

Investování je důležitou součástí života člověka, který se nachází v alespoň trochu tržní ekonomice. Podstatou investování je vynaložení peněz s cílem získat peněz víc. Existuje řada možností jak investovat. Poměrně oblíbeným typem investic jsou právě akcie.

Podstata akcie

Akcie je malinký podíl na společnosti. Akcie se můžou ale nemusí obchodovat na burze. Obchodovatelnost akcie na burze zajišťuje likviditu akcie, kdy investor může kdykoliv v obchodních hodinách danou akcii koupit nebo prodat za tržní cenu. Likvidita se však může v čase měnit. Daná akcie také může být vyřazena z obchodování na burze, což s sebou může přinést nepříjemnosti s hledáním potenciálního kupce a vyššími poplatky za realizaci prodeje takové akcie.

Proč vlastně lidi akcie kupují

Hlavním motivem drobného investora je vydělat na rostoucím kurzu akcie nebo na dividendách, které se u nás většinu vyplácí jednou ročně, v závislosti na tom, jak si firma v předchozím roce vedla. Zahraniční společnosti často vyplácí dividendy i čtyřikrát do roka, nicméně je řada společností, které rostou raketovým růstem, přesto však dividendy nevyplácí. Investor tak do těchto společností investuje hlavně proto, aby akcie později se ziskem prodal. Možnost ovládat chod společnosti neberu v úvahu, protože šance, že drobný investor nakoupí potřebné množství akcí k rozhodování o společnosti se rovná nule.

S akcií je spojeno riziko

Investice do akcií je velmi riziková. Cena akcie se neustále vyvíjí, v závislosti na nabídce a poptávce po akcii. Každá firma může zkrachovat, proto se doporučuje do akcií dávat jen peníze, o které si můžete dovolit přijít. Na druhé straně se investováním do akcií může investor také vydělat, na to však nikdy nelze spoléhat, proto je opatrnost na místě.

Co ovlivňuje cenu akcie?

Zájem investorů o akcii je daný mnoha parametry. Pokud např. investoři očekávají, že se společnosti bude do budoucna dařit, cena takové akcie vzroste. V opačném případě, kdy investoři očekávají, že si firma pohorší dojde k poklesu ceny dané akcie.

Zkoumáním toho, co cenu ovlivňuje a určením vhodné chvíle k nákupu nebo prodeji akcie se zabývá fundamentální, technická nebo psychologická analýz.

Jak se naučit investovat do akcií?

Navzdory všem lákadlům, kterým je drobný investor vystaven, nebývá úspěšných obchodníků s akciemi mnoho. Drobný investor tak může postupovat stylem, že investuje po menších částkách, investice postupně vyhodnocuje, a pokud na investici prodělá, bere to jako náklady na výuku. Další možností jsou také různá dema, pomocí kterých obchodujete jenom jako, a místo peněz máte k dispozici body, které se snažíte zhodnotit. Ovšem je třeba brát v úvahu fakt, že se jinak chová investor, který investuje reálné peníze a jinak investor, který využívá demo. Úspěšnost v demo programu tak ještě nemusí znamenat úspěšnost do reálné investice vzhledem k psychologickému vlivu investování reálných peněz.

Ze začátku raději bez páky

Prostřednictvím pákového obchodování, můžete znásobit své zisky, ale také své ztráty. Zjednodušeně řečeno, při páce 1:50 můžete při změně kurzu akcie o procento zhodnotit svoji investici o 50 %. Při poklesu o 1% však můžete také 50 % prodělat. Pro začátek se proto páka většinou nedoporučuje.

Nastavení pokynů ihned po nákupu

Ihned po nákupu cenného papíru můžete nastavit prodejní pokyn s delší dobou platnosti, poté co cena akcie stoupne na požadovanou hodnotu se pokyn automaticky zrealizuje. Stejně tak můžete využít inteligentní pokyn stoploss, kdy v případě, že cena akcie klesne na Vámi stanovenou cenu, zadá se prodejní pokyn. Účelem tohoto inteligentního pokynu je omezit ztráty v případě, že dojde k poklesu ceny akcie. Je však třeba brát v úvahu fakt, že ceny akcií se většinou pohybují nahoru a dolů, a že investování do akcií bývá dlouhodobější záležitostí. Příliš těsné nastavení stoplossu Vás tak při výkyvu, který může být pouze dočasný, z pozice snadno vyhodí.

Poplatky

Při investování do akcií je také brát v úvahu poplatky, které můžou být spojené s nákupem a prodejem akcií, stejně tak s držením akcií. O těchto poplatcích Vás informuje Vámi vybraný obchodník s cennými papíry. Zřízení a vedení účtu u obchodníka s cennými papíry bývá většinou zdarma. Co se týče poplatků za nákup nebo prodej cenných papírů, u cenných papírů obchodovaných na RM-Systému nebo BCPP (Burza cenných papírů praha) bývají poplatky nižší než při nákupu akcií obchodovaných na zahraničních burzách.

Podílové fondy

Další možností, jak investovat peníze jsou podílové fondy. Ty můžete využít v případě, že se Vám nechce obchodovat na vlastní pěst. V případě podílových fondů je však třeba mít na paměti stejnou poučku jako při investování do akcií a brát v úvahu míru rizika, s kterým Vás člověk prodávající podílové listy musí seznámit. Výhodou je správa majetku odborníkem. Podílový fond může mít také větší portfolio, než jaké byste si mohli dovolit vytvořit přímým investováním do akcií. Na druhé straně je však potřeba počítat s poplatky. Zejména se jedná o vstupními poplatky, které se platí při nákupu podílových listů, výstupní poplatky, které se platí při prodeji podílových listů, a dále poplatky za správu, které se můžou platit i v případě, že fond prodělává. Další možností je poplatek, který se odvíjí od zisku fondu. To jaké konkrétní poplatky jsou s podílovým fondem spojeny závisí na konkrétních podmínkách daného fondu.

Investice do indexu prostřednictvím ETF

ETF (exchange traded fund) neboli burzovně obchodované fondy umožňují investici do akciových indexů. Vývoj akciového indexu je dán vývojem ceny jednotlivých akcií, které jsou součástí daného indexu. Pro bližší specifikaci je třeba si nastudovat jak daný index funguje, co přesně zahrnuje a jaké jsou spojeny rizika a poplatky s nákupem konkrétního ETF.

Proč studovat angličtinu

Studium angličtiny je v současné době povinnou součástí výuky na základních školách. To samo o sobě neznamená, že školák nebo student ví, proč je pro něj studium angličtiny důležité.

Důležitá je motivace

Vědět proč danou látku studuji je základním předpokladem toho, že se ji budu chtít naučit. I když na školách vyučuje řada profesionálů, někdy nebývá opodstatnění významu studia angličtiny věnováno příliš mnoho času.

Chcete informace, tak se učte

Hlavním důvodem, proč studovat angličtinu je dostupnost informací. Čeština je fajn jazyk, a na „českém internetu“ lze dohledat řada zajímavých témat. Existuje však řada informací, které v češtině nejsou dostupné. Angličtina sice není jazykem s největším počtem mluvčích nicméně je to jazyk, který vládne internetu. Nový software je dostupný v první řadě v angličtině. Navíc pomocí angličtiny se domluvíte s většinou světa.

Zajímavé je srovnání některých témat na české a anglické wikipedii. Popis v angličtině bývá často obšírnější. Občas se také stává, že dané téma není v češtině přeloženo vůbec.

Od knih až po online hry

Další zajímavou kapitolou jsou knihy, ty v angličtině bývají často dostupné zdarma. Ne každý preferuje přijímání informací formou čtení, proto může studenta základní nebo střední školy zaujmout možnost využití znalosti angličtiny při hraní online her. Pokud navíc neradi čtete titulky, a chcete si užít sledování filmu s originálními zvukovými efekty, je to další důvod, proč se angličtinu naučit.

Čím větší specializace, tím menší trh

Pokud se chcete hlouběji specializovat na nějaké téma, nezbývá, než se angličtinu naučit, protože daná publikace v češtině není vůbec dostupná. Důvodem je, že čím větší specializace, tím menší trh. Překlad specializovaných publikací, které by si v lepším případě zakoupilo pouze pár lidí, se nevyplatí.

Můžete začít studovat ihned – odkaz na aplikaci pro výuku angličtiny

Výuka jazyka pomocí aplikace jako alternativa k doučování

Studium jazyků pomocí aplikací nebo online kurzů je alternativou ke klasickému doučování žáků, kteří se jazyk ve škole nenaučí.

Studium jazyka na rozdíl od některých jiných předmětů neprobíhá v blocích, které na sebe nenavazují jako je tomu u některých jiných předmětů. Proto se student, který nestihne krok s klasickou výukou dostává do čím dál horší situace. Nedostatečná znalost základů, na které se již výuka nesoustředí brání pochopení nově probírané látky.

Jako doplňující formu studia si může student obstarat doučování, které s sebou přináší výhodu, že se lektor věnuje pouze jednomu studentovi, čímž zrychlí vstřebávání studovaného jazyka.

Levnější než individuální výuka

Čas lektora není zdarma a proto může pravidelné doučování dvakrát týdně může snadno dostat z řádu stovek do řádu tisíců. Zvlášť pokud student stojí o kvalitního lektora.

Alternativou k tomuto typu studia je studiu jazyků pomocí aplikací. Student zaplatí jednorázovou cenu nebo platí měsíční poplatek za přístup do aplikace. Měsíční poplatek za takovéto vzdělávací aplikace zaměřené na jazyky bývá v řádu stovek, což je cenově dostupnější než individuální výuka.

Vyšší kvalita

Výhodou vzdělávacích aplikací je to, že výuka probíhá interaktivně a kombinuje různé formy předávání informací studentovi a následné procvičování probrané látky. Důležitý je také fakt, že díky této formě vzdělávání se student může dostat k materiálům, které připravili profesionálové v daném oboru. Toto ocení zejména studenti z vesnic a menších měst, kde není taková koncentrace specialistů na dané témata, jako v městech větších.

Lepší dostupnost vzdělání

Jako u všech forem vzdělávání online i zde je třeba zdůraznit výhody spočívající v přizpůsobení se studentovi. Student může studovat kdy chce, odkudkoliv kde je internet.

Příležitost pro lektory

V neposlední řadě je aplikace zaměřená na studium jazyka online příležitostí pro lektory, kteří se doposud věnovali pouze individuální výuce. Vzhledem ke konkurenci dochází k neustálému vývoji vzdělávacích aplikací, což může představovat dobrou pracovní příležitost pro lektory.

Můžete začít studovat ihned – odkaz na aplikaci pro výuku angličtiny

Matoušův efekt – ve vědě i v byznysu

Matoušův efekt je sociologický jev, kterému se někdy také říká akumulovaná výhoda. Podstatou Matoušova efektu je, že úspěšní se stávají úspěšnějšími a neúspěšní neúspěšnějšími. [1]

Matoušův efekt se projevuje ve vědě i v byznysu

Ve vědě se projevuje jako citační problém. Autor, který je hned na začátku citován, ideálně někým významným následně těží z této počáteční popularity, které se postupně nabaluje a vede k dalším citacím.

Matoušův efekt můžeme pozorovat na recenzích filmů a seriálů, kdy v případě, že se k danému filmu nebo seriálu vyjádří kladně několik respektovaných hodnotitelů, ostatní v podstatě kopírují toto hodnocení okopírují nebo lehce pozmění. Praktickou ukázku Matoušova efektu v českém prostředí nabízí například komentáře na csfd.

Matoušův efekt se projevuje také v byznysu. Pokud si např. známá filmová hvězda, která již uspěla v oblasti filmového průmyslu vytvoří značku oblečení, má výrazně větší šanci uspět, než osoba, která je světu neznámá.

Ve světě investic můžeme zmínit např. Warrena Buffeta, známého amerického investora, kterého kopíruje řada ostatních investorů. Pokud se Warren Buffet rozhodne nakoupit akcie nějaké firmy, už samotný tento akt pozitivně ovlivní cenu akcií, do kterých investuje. Ostatní investoři předpokládají, že jde o dobrou investici, a proto si akcie dané firmy také nakoupí s očekáváním výdělku. Toto má dobrý vliv na samotnou investici Warrena Buffeta. Vzhledem k faktu, že na akcie působí x dalších vlivů, samotný akt nákupu akcie Warrenem Buffetem samozřejmě nemusí znamenat, že akcie pokaždé automaticky zvýší cenu. Investování do akcií je rizikové a na světě není firma, která by nemohla zkrachovat. Jde však o jeden konkrétní vliv, který je zajištěný tím, že si akcie Warren Buffet koupí.

Matoušův efekt naruby

Z výše uvedeného by mohlo plynout, že život je pouze o štěstí, a kdo má štěstí na začátku, ten se má dobře. Naopak, kdo na začátku zkrachuje, ten bude krachovat dál a dál. Proti tomu však svědčí fakt, že řada podnikatelů včetně např. Tomáše Bati měla na začátku podnikání existenční problémy. Úspěšné projekty bývají často předcházeny řadou krachů. Tyto počáteční krachy můžou mít dobrý vliv na charakter jedince a v podstatě zajistit větší šanci budoucího úspěchu nežli má člověk, kterému se daří od začátku.

Závěrem

Matoušův efekt je tedy důležitý sociologický jev. Není však jevem jediným. Výše uvedené by se dalo shrnout do věty, že někdy může trvat, než se začne dařit, pokud se ale dařit začne, stojí to většinou zato.

Zdroje:

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Matou%C5%A1%C5%AFv_efekt

Přechod na online režim jako vhodná příprava na možné budoucí krize

V současné době se diskutuje a někde i povinně zavádí přechod vzdělávacích institucí nebo celých firem na online režim. Online režim neboli práce a vzdělávání z domu má své zastánce i odpůrce. V článku se budu zabývat spíš těmi pozitivním aspekty, které vzdělávání nebo práce online přináší.

Příprava na budoucí negativní situace

Ekonomika, která je schopná fungovat alespoň z části online je lépe připravena na budoucí negativní situace, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné patří budoucí recese. Existují však také méně pravděpodobné nebo spíše méně očekávané scénáře, v jejichž případě by měla ekonomika fungující online větší výhodu.

Nižší transakční náklady

Jak jsem zmiňoval v několika svých článcích, přechod na online režim snižuje transakční náklady, kterými jsou nutně vynaložený čas a peníze na poskytnutí služby a zároveň na dojíždění zákazníka nebo studenta na místo studia nebo poskytnutí služby. Ekonomika, která je schopná fungovat s nižšími transakčními náklady má jistě výhodu. Nižší transakční náklady se se promítnou do ceny konečné služby, která může zlevnit a být konkurenceschopná i v době recese.

Lepší příprava na recesi

Nižší transakční náklady vedou kromě nižší ceny také ke snížení fixních nákladů, tedy nákladů, které je třeba vynakládat i v případě, že firma nevydělává. Nižší fixní náklady zvyšují šanci na přežití firmy případně vzdělávacího zařízení i v době nižších zisků, případně nižších dotací na provoz.

Lepší a odolnější IT infrastruktura

Více firem a institucí pracujících v režimu online povede k vyšším požadavkům na současnou IT infrastrukturu. Firmy, jejichž zaměstnanci pracují online budou více dbát na IT bezpečnost, protože u zaměstnance pracujícího z domu může existovat větší riziko infikace škodlivým softwarem. Fakt, že se firmy nad tímto problémem budou více zamýšlet může vést paradoxně k větší odolnosti firmy pracující online než firmy, kde jsou zaměstnanci v kanceláři, což jim může dávat z hlediska IT falešný pocit bezpečí a vést k ignoraci některých rizik spojených IT bezpečností. Větší požadavky na internetové připojení povedou k větším nárokům na rychlost a stabilitu připojení internetu. Mít v ekonomice rychlý a stabilní internet pro případ dalšího negativního scénáře je velké plus.

Některé obory se bez fyzické přítomnosti zaměstnance nebo podnikatele neobejdou, je ale hodně těch, kde by to šlo

Samozřejmě existují obory, kde pracovat online zatím prostě nejde. Mezi tyto se však neřadí v podstatě veškerá činnost probíhají v kanceláři, kterou se zabývá široká skupina obyvatel. Do této skupiny patří např. zaměstnanci v oblasti marketingu, financí, obchodu, IT atd.