Nedostatek nabídek práce, kterou lze vykonávat 100% z homeoffice, by měl zajímat nejen ekonomy

Na webu jsem zveřejnil několik článků, které se zabývají přechodem vzdělávacího systému na online režim, v tomto článku se budu více věnovat tématu práce z homeoffice.

Nedostatek pracovních nabídek, které umožňují 100% práci z homeoffice

Navzdory všemu, jsou nabídky umožňující 100% práci z homeoffice stále omezené. Příčiny, proč nejsou skupiny kontrolující ekonomiku ochotny jít vstříc přechodu na homeoffice jsou dobrým tématem pro studium sociologů nebo ekonomů.

Ekonomové, kteří používají selský rozum, by měli bojovat o větší nabídku pracovních míst se 100% homeoffice

Člověk, který alespoň trochu ekonomicky uvažuje musí vidět jasné výhody větší nabídky práce z domu. Když pomineme ekonomy ve službách zájmových skupin, případně ty, kteří nejsou dostatečně technicky zdatní na to, aby z domu pracovali, tak by měla být tendence k přechodu ekonomiky na online režim jasná. Jak již jsem několikrát zmiňoval v předchozích článcích, tak hlavní ekonomická výhoda přechodu firem na online režim u pracovních míst, které to umožňují je zvýšení mezd a nabídky práce pro chudší regiony. Jde tedy o jasné narovnání ekonomického prostředí, o což se marně snaží desítky dotačních programů.

Proč by měla práce z homeoffice zajímat občany České republiky?

Platy v ČR jsou v porovnání se západními zeměmi směšné. Nejde o problém aktuální, ale dlouhodobý. Problém je zřetelnější v chudších regionech republiky. Přechod na online režim představuje příležitost pro řadu zaměstnanců a podnikatelů, jak si zajistit větší mzdu a zisk. Když jsem před lety dělal analýzu ve vztahu připravenosti České republiky na přijetí eura, vyšlo mi, že jsme nejprůmyslovější zemí eurozóny, což má určitě své výhody. Na druhou stranu v případě ekonomických krizí dochází k poklesu průmyslu, který je jasně cyklickým odvětvím. Ekonomika proto v dobách ekonomického poklesu uvítá odvětví, která nejsou cyklická. V oblasti IT se inovuje neustále, krize nekrize, takže jde o odvětví, které má v dobách ekonomického poklesu výhodu. Právě IT je oborem, který může fungovat v režimu 100% homeoffice. Dalšími obory jsou např. ekonomické činnosti typu účetnictví, daňové poradenství, risk management a další ekonomické obory. Jde o pracovní místa, bez kterých větší firma nemůže fungovat, pokud nevyužívá outsorcing, tedy služby jiných společností v těchto oblastech.

Kde nabízet nebo poptávat práci, kterou lze vykonávat ze 100% homeoffice

Další články o práci z homeoffice nalznete zde. Web, na kterém můžete zdarma nabízet nebo poptávat 100% práci z homeoffice naleznete zde. Na webu je nyní nově možnost zdarma nabízet Vaše služby, mělo by však jít o služby, které nevyžadují fyzickou přítomnost, ale jdou provést 100% online.

Liberalizace vzdělání je krok vstříc lepším zítřkům

V současné době jsme svědky pokračující liberalizace vzdělání, kdy osoba, která se chce vzdělávat může, ale zároveň nemusí využít akreditovanou instituci určenou ke vzdělávání.

To, jakým způsobem funguje školství je dáno řadou parametrů, které jsou stanovovány státem. Pokud chce někdo nějakou změnu v této oblasti, nestačí jednat s konkrétní institucí, ale musí změnit nastavení celého tohoto molochu, a to je často velmi problematické.

Liberalizace vzdělání vede k dostupnosti vzdělání pro chudé a časově vytížené

Liberalizace vzdělání umožňuje doplnění nebo v některých případech nahrazení tohoto neefektivního systému. Student má k dispozici řadu materiálů ať už dostupných zdarma nebo prostřednictvím online kurzů, které studenta provedou danou tématikou. Fakt, že si student přizpůsobí studium svým potřebám umožňuje studium komukoliv, bez potřeby dotací a grantů. Dále je studium umožněno lidem, kteří již pracují nebo podnikají a vzhledem k časové vytíženosti je pro ně problém přizpůsobit se podmínkám standardního systému, kdy je třeba fyzicky navštěvovat určité místo v určitou předem danou hodinu, většinu v době, kdy zrovna tito lidé pracují.

Vyšší kvalita a efektivita vzdělání

Hlavní věc, která vede ke zvýšení kvality je konkurence. Liberalizace vzdělání je tedy hlavně o větší konkurenci, která nakonec tlačí střední školy a univerzity, aby držely krok s ostatními poskytovateli vzdělání. Fakt, že se jak lektor, tak student může zaměřit na jednu specifickou věc kterou potřebuje, a nemusí kvůli tomu navštěvovat roční nebo čtyř roční kurz hraje také důležitou roli. Zvyšuje to efektivitu vzdělání, kdy na jedné straně je nižší čas potřebný ke studiu, a na straně druhé poskytnutí specifické znalosti, kterou student potřebuje v praxi. Nezanedbatelná je také motivace studenta, který studuje danou tématiku ne proto, aby dostal jedničku, ale proto, že mu znalost daného tématu k něčemu bude.

Od knih, audiomateriálů, videí, webů a online kurzů až po vzdělávací aplikace

V současné době existuje řada různých zdrojů, které může student využít ke studiu.

Zajímavé je postavení klasických knih, kdy na jedné straně si prodavači tištěných knih stěžují na klesající poptávku a na straně druhé narůstá poptávka po knihách elektronických. Fakt, že část lidí bude vždy preferovat vizuální kanál přijímání informací, svědčí ve prospěch knih i do budoucna.

Audionahrávky tvoří další možný zdroj informací. V současné době je relativně dobrá dostupnost informací v této formě, když pomineme cenzurovaná témata. Audionahrávky bývají často dostupné zdarma na webech jako youtube, kde jsou zároveň dostupná tématické videa.

Existuje široká nabídka specializovaných online kurzů, kdy lektor studenta provede danou tématikou formou videí, audionahrávek nebo materiálů v textové podobě.

Studium dané látky např. v 3D umožňují vzdělávací aplikace. Existuje řada specializovaných aplikací zaměřených např. na studium lidského těla. Tyto aplikace nabízí to, co klasická kniha nebo video nenabízí.

Univerzita jako místo, kde se setkávají lidé, aby diskutovali různá témata

I když se to může zdát v rozporu s výše uvedeným, tato změna by mohla mít pozitivní dopad na samotné univerzity. Vysoká škola by měla být o samostudiu. Liberalizace vzdělání a dostupnost dalších materiálů by tak měla vést ke kvalitnějším absolventům vysokých škol. Role univerzity by se tak mohla více přesunout z místa, kde se pořádají přednášky a lidé navštěvují cvičení na místo diskuse.

Víc času na vědu a vlastní rozvoj

Člověk, který učí na vysoké škole by neměl být placený za to, že studentům povídá o látce, která je dostupná ve skriptech. A vzhledem k faktu, že si toto povolání vybírají většinu zvídaví jedinci, je třeba uvést, že neustálé opakování stejné látky učitele stejně moc nebaví. Trend větší liberalizace vzdělávání spolu s trendem přesunutí výuky na vysokých školách online tak umožní vyučujícím strávit více času vědou a vlastním rozvojem. Protože co by to bylo za vysokoškolského vyučujícího, kdyby na sobě nepracoval.

Vzdělání jako celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem

Pod pojmem vzdělání si většina lidí vybaví studium na základní, střední nebo vysoké škole. Něco co je jasně strukturované. Jsou jasně stanoveny požadavky a když student tyto splní, může se považovat za vzdělaného. Toto je užší pojetí vzdělávání.

V širším pojetí se na vzdělání můžeme dívat jako na celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem.

Člověk ze svého okolí získává informace pomocí pěti smyslů – sluchu, zraku, hmatu, čich a chuť. Je třeba také zmínit mimosmyslové vnímání, kterému se zatím nevěnuje moc pozornosti. Všechny takto získané informace pak člověk zpracovává a případně využívá ve svém životě.

Vzděláním v širším pojetí tedy není pouze školní docházka, ale vpodstatě všechno, co člověk během života prožije. Ať už jde o zkušenosti získané během práce nebo ve volném čase např. při realizaci koníčků.

Takovýto širší pohled na vzdělání je důležitý, lidé se totiž v běžném životě vzdělávají, aniž by o tom věděli. Toto poznání by mohlo mít v budoucnu vliv na zefektivnění výuky ve školách, kdy by mohla probíhat výuka i při částečném nebo úplném odklonu od pevně definovaných osnov a klasického stylu. Dále by mohlo mít toto poznání dopad na lidi, kteří se na vzdělávání dívají jako na něco zbytečného, co pro ně dávno skončilo. Uvědomí si totiž, že to vzdělávání u nich vpodstatě pořád probíhá. Z tohoto pohledu je celkem jedno, jestli se daná osoba vzdělává v rámci postgraduálního studia, nebo zkrátka tím, že je na světě a učí se v rámci každodenního života, práce, koníčků atd.

Toto šiřsí pojetí by tedy mohlo mít vliv na překlenutí jakési propasti mezi “vzdělanci” a lidmi, kterým je dle jejich názoru vzdělání ukradené, protože vpodstatě provádí obě skupiny totéž, aniž by si to uvědomovaly.

Trendy v IT – plugin zabraňující zobrazování doporučených videí na youtube

Níže uvedený plugin:

https://chrome.google.com/webstore/detail/remove-youtube-recommende/khncfooichmfjbepaaaebmommgaepoid/related

zabraňuje zobrazování doporučených videí na youtube. Tuto novou funkcionalitu uvítají především uživatelé, kteří jdou na youtube s tím, že se podívají na konkrétní video, a nechtějí, aby jejich pozornost byla odváděna jiným směrem.

Na druhé straně se najde řada uživatelů, kteří zobrazování návrhů vítají, a proto se zřejmě v budoucnu nedočkáme odstranění návrhů videí z hlavní stránky youtube nebo postranního panelu.

Ovšem fakt, že si uživatel musí aktivovat externí plugin, a nemůže si přímo na youtube tuto funkcionalitu nastavit svědčí o tom, že se možná do budoucna dočkáme této možnosti přímo v nastavení youtube.

V dnešní době dochází k pokroku v oblasti algoritmů, které se snaží jít vstříc uživateli a vést uživatele k vhodným produktům. Nicméně existuje řada uživatelů, která si nepřeje být takto vedena a ovlivňována, a možnost doporučení vnímá jako negativní. Proto se možná v budoucnu dočkáme zavedení funkcionalit, které umožní uživateli vypnout zobrazování doporučených produktů.

Trendy v následujících deseti letech dle futuristy Bernarda Marra

Níže jsou uvedeny očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra. Na konci výčtu trendů můžete zhlédnout video s Bernardem Marrem v angličtině, na které uvádím odkaz.

Umělá inteligence a strojové učení (atificial intelligence and machine learning)

Tento technologický trend transformuje fungování společností jako Netlifx a Amazonu nebo fungování spamového filtru emailu. Tato technologie dá strojům schopnost se učit a činit více autonomních rozhodnutí.

Zde je uveden odkaz na zhruba dvouhodinovou přednášku z FF UK na téma Umělá inteligence a život zítřka prezentovaná Michalem Pěchoučkem.

Internet of Things (IoT)

Umožňuje existenci více propojených a chytrých zařízení jako smartphony, smartwatches, smartTV atd. V dnešní době máme 20 miliard a brzy budeme mít 200 miliard vzájemně propojených zařízení, které transformují náš svět.

V 7 let starém videu, na které uvádím odkaz je popsáno, co je internet věcí:

Technologie, které můžeme mít na sobě (wearable technology)

Zařízení jako fitness tracker a další zařízení, která zpříjemní naše životy a zajistí větší bezpečnost, efektivnost a zdraví.

Big Data

Svět je nyní plný dat a také máme inteligentní algoritmy, které pomáhají automaticky získat přehledy a pomáhají získat rozšířený vhled, který dá společnostem bezprecedentní porozumění jejich datům.

Inteligentní prostory (intelligent spaces)

Naše domy a kanceláře se stávají chytřejší a to změní způsob našeho života a práce.

Blockchain

Blockchain je super bezpečný způsob uchování informací a ověřování transakcí. Nejde jen o technologii distribuované účetní knihy (distributed ledger), ale o změnu fungování bank a zaznamenávání informací o našem majetku.

Zde je uveden odkaz na šestiminutové video definující blockchain.

Cloud a Edge computing

Cloud nám umožňuje zpracování a ukládání dat přes internet v datových centrech. Pomocí edge computingu můžeme nyní zpracovat více těchto dat na našich zařízeních jako jsou např. smartphony.

Rozšířená realita (extended reality)

Nyní vidíme, že se náš svět rozšiřuje do světa digitálního. Pomocí rozšířené reality umisťujeme objekty do skutečného světa nebo virtuální reality, kde se ponořujeme do digitálního světa. Budoucnost bude intenzivněji propojovat obě tyto reality.

Digitální dvojčata (digital twins)

Digitální dvojčata jsou v podstatě digitální kopie produktů nebo dokonce celých procesů a ekosystémů, s kterými můžeme experimentovat, aniž bychom to museli provádět s reálnými objekty.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka (natural language processing)

Jde o schopnost strojů rozumět našemu jazyku, což jim dává schopnost číst text a udělat pro nás shrnutí a dokonce psát celé knihy.

Hlasové rozhraní (voice interfaces) a Chatboty

Chatboty budou inteligentnější a budou rozumět našim emocím a my s nimi budeme schopni lépe komunikovat.

Počítačové vidění a systémy pro rozpoznávání tváře (comuter vision, facial recognition)

Jde o schopnost strojů rozumět kdo je na fotografii, co je na fotografii, v čemž jsou stroje lepší než lidé.

Roboti a Coboti (spolupracovní roboti)

Nyní vidíme stále více autonomní roboty, kteří jsou si vědomi jejich okolí a tak se z nich stávají inteligentní spolupracovníci.

Autonomní vozidla (autonomous vehicles)

Nyní existují auta, která se sama řídí nebo roboty určené k doručování, které jsou schopny se sami řídit. Do budoucna se dá očekávat narůstající počet těchto vozidel.

5G

Jde o pátou generaci mobilní komunikace, která umožní větší rychlost internetu na našich mobilních zařízeních srovnatelnou s rychlostí, kterou umožňují optické kabely.

Genomika a úpravy genů (genomics a gene editing)

Vpodstatě jde o schopnost rozumět naší genomické struktuře, co nás tvoří a jak se můžeme upravit, abychom vymýtili nemoci jako rakovina a snad i vytvořit nové stvoření, které předtím neexistovalo.

Tvořivost strojů a rozšířený design (machine creativity a augmented design)

Jde o to, že nyní jsme schopni použít nástroje jako umělá inteligence pro design software, a umožnit tak, aby přišel s novými myšlenkami a koncepty. Kreativní umělá inteligence (AI) je nyní schopná přijít s novou muzikou nebo tanečními pohyby. Toto změní kreativní proces v našich organizacích.

Digitální platformy (digital platforms)

Platformy podnikání jako Facebook, Airbnb, Uber atd. zatím byly velmi úspěšné a mění naši interakci se světem. Přináší nám gig ekonomiku a v budoucnu nám přinesou více změn.

Drony

Tyto autonomně létající objekty budou součástí logistického dodavatelského řetězce a také budou přepravovat osoby.

Kybernetická bezpečnost (cyber serurity)

Nyní čelíme digitálním hrozbám, ke kterým útočníci využívají nejnovější technologie jako AI, aby provedli automatizované útoky. Společnosti proto musí využívat nejnovější technologie, aby tyto útoky odvrátily.

Kvantové počítače (quantum computing)

Kvantové počítače nově vymezily co znamená počítač, a mohly by nám dát výpočetní sílu, která je milionkrát nebo snad i bilionkrát větší než superpočítače, které máme dnes k dispozici.

Automatizace robotických procesů (robotic process automatization)

Využívání nástrojů, které na základě pozorování převezmou a vylepší daný proces.

Masová personalizace (mass personalization)

Společnosti o nás ví více a proto jsou schopny poskytovat služby a produkty v momentě, kdy je potřebujeme.

3D tiskárna (3D printing)

Tato technologie mění způsob výroby. Umožňuje jak výrobu tenisek, tak celých domů.

Nanotechnologie a věda o materiálech (nano technology, material science)

Nanotechnologie a věda o materiálech mění naše chápání materiálů na mikro úrovni a poskytne nám kompletně nové produkty jako ohýbatelné obrazovky a baterie s vysokou životností.

Zde je uveden odkaz na video popisující očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra.

Naučte se SQL a řekněte si o lepší uplatnění na trhu práce.

Všechna sláva polní tráva – vývoj popularity programovacích jazyků za posledních 50 let

Popularita programovacích jazyků se v čase poměrně rychle mění.

FortranCOBOLALGOL – méně nebo vůbec známé programovací jazyky patřily v roce 1965 k těm nejdůležitějším. Zatímco co v roce 1965 byl jasným favoritem Fortan, v roce 1998 se ve srovnání ve videu vůbec nevyskytuje.

V roce 2019 se k nejpopulárnějším programovacím jazykům řadily PythonJavascript a Java.

Jazyk C vyvinutý roku 1972 začal dle srovnání dominovat v roce 1986, aby se v roce 2019 dostal až na 7. příčku.

Java, která se objevila v roce 1995 se celkem rychle dostala na přední příčku v popularitě. V roce 2001 je označena za nejpopulárnější programovací jazyk. Dominance trvala do roku 2019, kdy byla vystřídána Pythonem.

PHP se objevilo v roce 1998 aby se v roce 2006 dostalo na druhou příčku v popularitě.

I když některé jazyky nejsou dnes již tak populární jako v minulosti, neznamená to, že by zanikly úplně. Např. Fortran, který v žebříčku popularity není již uveden se využívá pro výpočet dráhy raket, turbulencí ve 3D, vývoj počasí, elektroinženýrství, fyzikální chemii, částicové fyzice atd.

Ve videu sice není uveden jazyk SQL, tedy standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL se jako samostatný programovací jazyk neoznačuje, nicméně je potřeba dodat zásadní význam SQL pro práci s databázemi, které jsou sdrdcem systémů vyvinutých pomocí různých programovacích jazyků. Kurz SQL můžete absolvovat zde.

V tomto videu je graficky znázorněn vývoj popularity programovacích jazyků:

Některé vybrané programovací jazyky

Fortran – název vznikl z anglického FORmula a TRANslator (překladač vzorců). Tento jazyk byl v 50. letech 20. století navržen IBM pro vědecké výpočty a numerické aplikace. V současné době se především používá pro výpočty drah raket, turbulencí ve 3D, Fourierův rozvoj, Fourierovu transformaci, vývoj počasí, elektroinženýrství, fyzikální chemii a částicovou fyziku.

Další informace o jayzku naleznete zde : https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortran

COBOL – název vznikl z anglického COmmon Business Oriented Language. Jde o programovací jazyk vyvinutý v 60. letech 20. století zejména pro obchodní a později i databázové aplikace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/COBOL

ALGOL (zkratka pro ALGOrithmic Language) patří do skupiny imperativních počítačových programovacích jazyků, původně vyvinutý v polovině 50. let 20. století, který výrazně ovlivnil mnoho ostatních a byl standardní metodou pro popis algoritmů, používaný ACM v učebnicích a akademických pracích na dalších více než 30 let. Většina současných jazyků je „algol-like“, Algol byl tedy pravděpodobně nejúspěšnější ze čtyř soudobých vyšších programovacích jazyků, Fortran, Lisp a Cobol. Byl navržen tak, aby se vyvaroval některých vnímaných problémů ve Fortranu a nakonec pozdvihl mnoho dalších programovacích jazyků, včetně jazyka B, Pascalu a jazyka C.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/ALGOL

C – programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potřeby operačního systému Unix. V současné době je to jeden z nejpopulárnějších jazyků, zřejmě nejčastější pro psaní systémového softwaru, ale velmi rozšířený i pro aplikace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)

Java – objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems představený 23. května 1995. Díky své přenositelnosti je používána pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java. Dne 8. května 2007 Sun uvolnil zdrojové kódy Javy (cca 2,5 miliónů řádků kódu) a Java bude dále vyvíjena jako open source.

Další informace o jayzku naleznete zde :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(programovac%C3%AD_jazyk)

Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, MS Windows, macOS, Android); ve většině distribucí systému GNU/Linux je Python součástí základní instalace.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/Python

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Jeho syntaxe (zápis zdrojového textu) patří do rodiny jazyků C/C++/Java, ale JavaScript je od těchto jazyků zásadně odlišný, sémanticky (funkčně, pricipiálně) jde o jiný jazyk. Slovo Java je součástí jeho názvu pouze z marketingových důvodů.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript

C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi). C# lze využít např. k tvorbě databázových programů, webových aplikací a stránek, webových služeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro mobilní zařízení (PDA a mobilní telefony).

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp

PHP – název vznikl z Hypertext Preprocessor (česky Hypertextový preprocesor). Jde o skriptovací programovací jazyk určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná forma jazyka. Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). Jazyk PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních systémech se omezují na několik systémově závislých funkcí a skripty lze většinou mezi operačními systémy přenášet bez jakýchkoli úprav. PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely – např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, SQLite), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …). V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto kombinaci se vžila zkratka LAMP – tedy spojení LinuxApacheMySQL a PHPPerl nebo Python.

Další informace o jayzku naleznete zde :https://cs.wikipedia.org/wiki/PHP

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortran
[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/COBOL
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/ALGOL
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)
[5] https://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(programovac%C3%AD_jazyk)
[6] https://cs.wikipedia.org/wiki/Python
[7] https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
[8] https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
[9] https://cs.wikipedia.org/wiki/PHP

Vyděláváme na internetu – affiliate marketing jako možný zdroj příjmu

Affiliate marketing funguje tak, že na svém webu doporučujete výrobek nebo službu firmy. Pokud dojde k prodeji výrobku nebo služby, dostanete z prodeje provizi. Některé programy vyplácí i provizi za pouhý proklik, tedy i v případě, že nedojde k nákupu služby.

Předchůdcem affiliate marketingu byl koncept sdílení příjmů – tedy rozdělení příjmů z prodeje zboží a služeb mezi zúčastněné strany. Uplatnění principu podílu na výnosech v běžné e-commerce nastalo v roce 1994, čtyři roky poté, co vznikl internet (World Wide Web).

V ČR se pro affiliate marketing používá pojem partnerský marketing nebo provizní system.

V níže uvedeném videu je uvedeno, že affiliate marketing je jedna z nejsnadnějších věcí, jak začít vydělávat peníze online, protože nemusíte vytvářet produkt nebo službu, nemusíte investovat mnoho peněz nebo času k vytvoření produktu, který jsou lidi ochotni koupit.

Jedním z affiliate programů je provizní systém WEDOS, který k dnešnímu datu připisuje při registraci bonus 100 Kč. Vyplacená provize činí dle produktů 15 – 50%. Další informace o pragramu naleznete zde.

Zdroje:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue_sharing
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing#History
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing
[4] Affiliate marketing Wedos

Jules Verne – literární génius

Čtenáři Jules Verna jsou dobře seznámeni s širokým záběrem jeho děl. Autor poutavým způsobem předává znalosti z různých oblastí lidského poznání, a zároveň v čtenáři vzbuzuje nadšení a zájem o tyto oblasti.

Poutavý styl výuky

Tento styl předávání informací a vzdělávání čtenáře je pro autora jedinečný. Široký záběr jeho děl přináší bližší poznání světa ve všech oblastech vědění.

V díle Tajuplný ostrov je popsán komplexní proces výroby nástrojů od nalezení nerostných surovin, přes hutnické a kovářské práce až k výslednému produktu. Stejně tak se zde autor zabývá výrobou různých potravin, chemických sloučenin a způsoby určení zeměpisné šířky a délky bez pomoci přístrojů.

Autorovi knihy jsou vpodstatě jakési zábavné učebnice.

Možné scénáře vývoje

Jules Verne se považuje za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury. V jeho dílech nalezneme zamyšlením nad různými možnými scénáři budoucího vývoje. Zabývá se pokrokem a předpovídá věci, které si v té době lidé těžko dokázali představit. Byl to právě Jules Verne, který prohlásil, že „Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.“

Complete Anatomy Platform 2020 – studium lidského těla 3D

Vhodné pro studenty medicíny, školáky a všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o lidském těle.

Aplikace umožňuje studovat lidské tělo v 3D. Je vhodná nejen pro studenty medicíny, ale také pro výuku lidksého těla na základních školách, resp. pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o fungování lidského těla.

Vizualizaci může být například využita lékařem při komunikaci s pacientem nebo sdělování diagnózy.

Aplikace je placená, ale i během zkušební verze, která je zdarma se dozví spoustu informací, a má možnost skvělé vizualizace. Aplikace je mimo jiné dostupná v Microsoft Store.

Complete Anatomy je vzdělávací trojrozměrná (3D) anatomická platforma vytvořená společností 3D4Medical, která vyvíjí lékařské výrobky od roku 2009. Jejich obsah prověřuje akademická revizní komise složená z anatomických odborníků a klinických lékařů, kteří praktikují v nemocnicích a vyučují na akademických fakultách po celém světě. Je to anatomická platforma používaná studenty, pedagogy, zdravotnickými pracovníky a institucemi a má více než milion uživatelů svých interaktivních anatomických modelů, klinických video animací a nástrojů virtuální pitvy. [1]

Na jaře 2019 se Complete Anatomy stala publikační platformou pro interaktivní anatomické kurzy. Ty mohou být použity akademickou fakultou při přípravě studijních plánů, ale také studenty jako samostatné kurzy k přezkoumání materiálů. Kompletní anatomická aplikace, vítěz ceny Apple Design Award, je pro studenty dynamickým způsobem objevování anatomie mimo tradiční atlas. [1]

Zdroje:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6920010/

[2] https://3d4medical.com/press-category/complete-anatomy

Madagaskar léčí koronavirus nápojem z pelyňku. O nápoj mají zájem další země. Němci pelyněk testují od začátku dubna. V roce 2001 bylo zveřejněno, že léčí rakovinu a leukemii.

Na Madagaskaru léčí koronavirus nápojem z pelyňku (Covid-Organics). O nápoj mají zájem další africké země. WHO to nedoporučuje. Němci účinky pelyňku ročního na koronavirus zkoumají od začátku dubna. V roce 2001 zjistil Henry Lai, že derivát z pelyňku zabíjí rakovinové buňky účinněji než klasická terapie.

Nápoj byl uveden na trh jako Covid-Organics poté, co byl testován na méně než 20 lidech po dobu tří týdnů. V reakci na spuštění společnosti Covid-Organics uvedla WHO ve sdělení zaslaném BBC, že globální organizace nedoporučuje „samoléčení žádnými léky … jako prevenci nebo léčbu Covid-19“.

Nápoj byl odebrán dalšími africkými zeměni. V sobotu vydal Madagaskar zásilku do Guineje-Bissau. Madagaskarský prezident také tweetoval, že zvláštní vyslanec Rovníkové Guiney vyzvedl zásilku nápoje. [1]

Výzkumem se od začátku dubna zabývá renomovaný Max Planck Institute of Colloids and Interfaces v Německu. Studie prokázaly, že artemisia annua (Pelyněk roční ) je poněkud účinná proti viru podobnému novému koronaviru. Vzhledem k podobnosti mezi těmito dvěma viry je třeba rostlinné extrakty a deriváty artemisininu testovat na nový koronavirus,“ uvedl profesor Peter Seeberger, ředitel institutu. [2][3]

Pelyněk proti rakovině a leukémii

Za zmínku stojí, že už v roce 2001 profesor Henry Lai z University of Washington došel na to, že artemisinin – extrakt z pelyňku lze využít k netoxické léčbě rakoviny nebo leukémie (rakovina krve). Derivát zabil prakticky všechny buňky rakoviny prsu, které mu byly vystaveny do 16 hodin. Je vysoce toxický pro rakovinné buňky, ale má nepatrný dopad na normální prsní buňky. [4]

Nepodařilo se mi dohledat nějakou českou studii, která se působením pelyňku na rakovinu zabývá. Celkem škoda. The National Center for Biotechnology Information v květnu zveřejnilo studii viz zdroje. [5]

Zdroje:

[1] https://www.bbc.com/news/world-africa-52519853

[2] https://www.theafricareport.com/26599/coronavirus-the-miracle-remedy-touted-by-madagasars-rajoelina/

[3] https://www.mpg.de/14663263/artemisia-annua-to-be-tested-against-covid-19

[4] http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1678469.stm

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6536969/