Zlo lze snadno kontrolovat, dobro nikoliv

Předchozí články byly věnovány organizovaném zločinu, gangstalkingu a technickým nástrojům na ovlivňování a kontrolu mysli, díky kterým jsou oběti udržovány v podmínkách horších než koncentrační tábory (s úctou k jejich obětem). Prostor byl věnován používání technických nástrojů na ovlivňování a kontrolu mysli.

Proč začít diskusi technickými nástroji na ovlivňování a kontrolu mysli?

Hlavním důvodem, proč by měla společenská diskuse začít s technickými nástroji je ten, že je může snadno zneužít kdokoliv, resp. jakákoliv skupina, která k nim má přístup. Další důvod je ten, že existují dostatečné “oficiální“ důkazy o tom, že alespoň některé z těchto nástrojů existují – bohužel se výzkumy v této oblasti většinu zveřejňují se zpožděním x let, nicméně i tak jsou tyto důkazy dostatečné k otevření diskuse na toto téma.

Organizovaný zločin zneužívající mimo jiné instituce (soudy, policie, zdravotnictví a další úřady), gangstalking a používání technických nástrojů na ovlivňování a kontrolu mysli by šlo dokázat, kdyby byla vůle. K tomu by však muselo dojít v momentě, kdy se toto děje, což je prakticky nemožné vzhledem k tomu, že v první fázi útoku má organizovaný zločin podchycenu policii, zdravotnictví a služby.

V další fázi dochází k podchycení oběti vykonstruovaným trestným oznámením a následnou vazbou nebo podmínkou, resp. zabitím, zmrzačením nebo “vyslýcháním” přímo v nemocnici, případně umístěním do psychiatrické léčebny, v lepším případě pouze vedením na psychiatrii.

V závěrečné fázi (ale také ve fázích prvních), kdy je jedinec dostatečně podchycen lze snadno aplikovat nástroje na ovlivňování a kontrolu mysli k dalšímu zneužívání takového jedince s cílem“zábavy“, výzkumu mozku, dehonestování jedince (gangstalking, dle rozsahu organizovaného zločinu také média – samozřejmě nepřímo, viz techniky ganstalkingu), dalšího strašení, aby nedošlo k odhalení toho, co se stalo, atd.

Zneužívání kontroly mysli na úrovni mimosmyslového vnímání

Jelikož naše společnost není schopna začít veřejně diskutovat problémy, které by šly snadno dokázat, je pravděpodobnost diskuse na toto téma prakticky nulová. Navíc by ještě mohla uškodit, neboť k zakrývání používání technických nástrojů na ovlivňování a kontrolu mysli, stejně jako gangstalkingu a organizovaného zločinu dochází pomocí toho, že jde o psychické problémy.

Na druhé straně ve vztahu k osobám, které jsou obětmi lze shrnout problém asi takto: technické prostředky na ovlivňování a kontrolu mysli mají mimo jiné za cíl zničení duchovní síly jedince resp. omezení toho, čemu se říká čakry. Kontrolovat lze pouze zničené nesamostatné jedince, protože jak již bylo jednou zmíněno v nadpisu, zlo lze kontrolovat, dobro nikoliv. Na této úrovni je nejlepší obranou absolutní láska, tedy 4. čakra stejně jako otevření čaker ostatních, resp. to co kázal Kristus a čemu se věnují další náboženství.

Nicméně ve vztahu k technických prostředků na ovlivňování a kontrolu mysli, které jsou spojené s organizovaným zločinem a gangstalkingem by mělo být prvním krokem to, že se o těchto problémech začne veřejně bavit, byť jen obecně, a to i za cenu další dehonestace případně likvidace v psychiatrické léčebně, vězení nebo za pomocí další zneužité instituce. Protože člověk, který otevřeně vyjádří své názory je pro zlo nebezpečný.

Kontrola mysli, organizovaný zločin a zneužívání psychiatrické péče II – aneb jak snadno vytvořit schizofrenika

Zneužívání psychiatrické péče ve vztahu k organizovanému zločinu bylo již rozebrané v tomto článku. Co se týče technik, jak z oběti udělat schizofrenika, resp. blázna existují dvě možnosti. Buď se zajistí spolupráce s psychiatrem, který to prostě zařídí – vzhledem k tomu, že jak již bylo uvedeno, je návštěva psychiatra většinu poslední zneužívanou institucí, nejde o nic složitého. Druhou, pro organizovanou skupinu náročnější taktikou je vyvolání symptomů schizofrenie přímo u oběti.

Současný stav je takový, že ačkoliv existují oficiální zprávy o nástrojích na ovlivňování a kontrolu mysli za posledních x desítek let, tak veřejnost včetně politické scény dělá, že se to neděje.

Využití těchto, často primitivních nástrojů ze strany organizované skupiny může u oběti snadno vytvořit symptomy jako slyšení hlasů, vidění obrazů, bludů – ať již v hlavě nebo “přímo před sebou”, videí přehrávaných přímo v mozku atd. Když bychom nebrali v úvahu pokročilejší nástroje na ovládání a kontrolu mysli, tak již použití těchto primitivnějších nástrojů, od jejichž zveřejnění uplynuly často desítky let může snadno symptomy schizofrenie vyvolat.

Technické nástroje bývají využívány v souvislosti s gangstalkingem. Již samotný gangstalking bez použití technických nástrojů vyvolává dojem schizofrenika, který tvrdí, “že jsou všichni zlí“. Pokud se však do hry zapojí tyto technické nástroje, umožňující např. slyšet hlasy a vidět obrazy, jsou tak uměle vytvořeny další symptomy, které jsou součástí definice schizofrenie. Odkaz na článek popisující gangstalking.

V souvislosti s organizovaným zločinem, gangstalkingem a nástroji na ovlivňování a kontrolu mysli je třeba zmínit i pokročilejší nástroje, které mimo jiné umožňují působení bolesti na dálku – tělo má své limity, proto např. Pokud je oběť fyzicky mučena, nebo jí je uříznuta např. končetina, dochází k vytvoření bolesti, která má však své limity, protože vzhledem k fyzickému poškozování těla oběť omdlí nebo zemře. Při působení bolesti na dálku je u oběti vyvolána bolest stejná, bez toho, aniž by došlo k fyzickému poškození. Vystavení mozku této bolesti může pokračovat do “nekončena“, i když je pravděpodobné, že po několika sekundách si oběť bude chtít vzít život (vzhledem k tomu, že je k tomu donucena, jde o vraždu).

Níže jsou odkazy na weby, které se zabývají nástroji na ovlivňování a kontrolu mysli a selháním práva ve vztahu k tajným službám. Nicméně, je třeba brát v úvahu, že nástrojů na ovlivňování a kontrolu mysli existuje celá řada, a můžou být provozovány organizovanou skupinou, která nemusí být napojena na tajné služby (domácí nebo zahraniční). Samotné použití těchto nástrojů ve vztahu k lidem však dělá zločince i z těch zaměstnanců tajných služeb, kteří se těchto programů účastní. Organizovaný zločin má dostatečně podchyceny instituce jako soudy, policie, zdravotnictví a další úřady, ale také strategické služby jako např. hotely, letiště, hromadná doprava. Bez dostatečného podchycení státních orgánů by nešlo o organizovaný zločin, ale o partu kriminálníků.

Weby v angličtině:

TARGETED JUSTICE – Targeted Justice for Targeted Individuals

REMOTE NEURAL MONITORING | Psych Victims

Dokud veřejnost nezačne diskutovat o tom, že organizovaný zločin, gangstalking a nástroje na ovlivňování a kontrolu mysli existují a jsou pro oběti horší než koncentrační tábory, nedojde ke změně.

Možná se dočkáme toho, že zaměstnanci psychiatrické péče nebudou zneužíváni k “uklízení“ nepohodlných, ale naopak budou využívání k informování široké veřejnosti o nástrojích, kterými lze psychické symptomy vyvolat.

Kontrola mysli a jak se bránit II

Co se týče kontroly mysli a mučení jedinců organizovanými skupinami je jediným řešením začít toto téma veřejně diskutovat, protože pokud se pronásledovaný jedinec začne alespoň částečně bránit před některým technickým nástrojem kontroly mysli, tento nástroj je vzápětí nahrazen jiným.

Je otázka, zda má smysl začít blíže popisovat nástroje kontroly mysli, protože vzhledem k faktu, že organizované skupiny kontrolují mimo jiné média, tak se dá očekávat velmi rychlá a silná reakce, která navede lidi opačným směrem. Taky není od věci, že prostředků můžou začít zneužívat další lidé. Nicméně současný problém tkví v tom, že zde máme organizované skupiny, které o kontrole mysli ví, umí ji používat, týrají lidi a díky korupci zakrývají všechny důkazy. Proto je asi jediným řešením začít se o tomto tématu bavit.

Takže aby došlo k nějakému posunu, měla by veřejnost vědět čemu zhruba čelí, zda to jde změřit a jak se bránit. V ideálním světě by na toto veřejnost upozorňoval stát, nicméně vzhledem k faktu, že se k používání nástrojů kontroly mysli nevyjádřily poslední tři režimy, nelze nic očekávat ani teď, maximálně nějakou zkreslenou informaci k zakrytí používaných skutečných nástrojů kontroly mysli, diskusi tedy musí začít sami občané.

Alespoň některé nástroje používané k ovlivňování a kontrole mysli

V předchozím článku bylo uvedeno, že alespoň dílčím technickým řešením proti nástrojům kontroly mysli založeným na zvuku je poslouchání hudby do sluchátek. Co se zvuku týče, jedinci jsou vystavováni různým frekvencím.

Infrazvuk

Změřit infrazvuk (frekvence do zhruba 16 Hz) lze pomocí přístrojů, které se na našem trhu moc nevyskytují, ale dají se dovézt ze zahraničí. Problém samozřejmě je, že pokud toto změříte, nemáte se na koho obrátit a to jak kvůli rozsáhlé korupci, kterou organizované skupiny využívají, tak kvůli tomu že český policista prostě neví (v zahraničí to není lepší). Na druhou stranu je třeba dodat, že existují i pozitivní frekvence infrazvuku, a to přirozené. Je otázka jak se oběť může proti tomuto nástroji bránit, zda posloucháním pozitivní frekvence se snahou přebít tu negativní, nebo naopak zabránění pronikání těchto frekvencí, což je u infrazvuku problém protože snadno prochází materiály.

Klasický zvuk

Oběť lze ovlivňovat i klasickým zvukem (zhruba 16 Hz – 20 Khz). Nejsnadnější jak doložit působení tohoto vlivu je nahrát si zvuk, pomocí spektogramu zobrazit frekvence a zjistit více informací. Stejně jako v předchozím případě se nabízí otázka, zda je lepší snažit se zabránit proniknutí zvuku nebo ho přebít “pozitivním“ zvukem.

Mikrovlnné záření

Mikrovlnné záření jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0,3 GHz) až 300 GHz. Ať už jde o oficiální nebo podomácku vyrobené zbraně postavené na tomto principu, je otázka, jak se bránit. Změřením zvuku a zobrazením pomocí spektogramu by mělo jít mikrovlnné záření detekovat. Ještě opakuji, že vystavení jedince tomuto jako i dalším nástrojům je zločinem proti lidskosti. Otázka je, jak se bránit. Např. proti pronikání mikrovln se do mikrovlnných troub dává hliník. Hliníkové fólie neboli alobal jsou navíc celkem levné. Problém je, že jde jen o částečné řešení, čili poté co oběť zamezí používání tohoto nástroje, dá se očekávat, že organizovaná skupina přitvrdí, a přejde na sofistikovanější nástroje kontroly mysli. Toto platí vpodstatě pro každý nástroj nebo způsob mučení a kontroly jedince. Navíc oběť musí nějak fungovat, proto nemůže být v místnosti zajištěné proti těmto vlivům věčně.

Gangstalking jako nástroj využívaný organizovanými skupinami k pronásledování jedinců často předchází nebo doprovází použití nástrojů na kontrolu mysli

Gangstalking je pronásledování jedince organizovanou skupinou. Tato skupina se může dělit na dvě části, zatímco ta první pronásledovanému škodí, ta druhá se může snažit vzbudit dojem že jedinci pomáhá. Pronásledovaný jedinec se následně upne resp. nechá vést “těmi dobrými“.

Gangstalking si můžete představit tak, že skupina začne jedince pronásledovat. Přitom nedochází k přímému oslovení nebo napadení jedince. Častou taktikou slouží to, že pronásledovatelé baví v těsné blízkosti pronásledovaného, a mluví o něm v třetí osobě, aniž by řekli jeho jméno. Součástí taktiky může být také naznačování gesty nebo využívání předmětů, jejichž význam zná jenom pronásledovaný.

Pro pronásledovatele je výhoda, že v případě, že se něco dostane na veřejnost je těžko dokazatelné, že se to opravdu událo úmyslně. Navíc vzhledem k tomu, že skupiny vpodstatě tvořící organizovaný zločin mají podchyceny klíčová místa ve službách (hotely, letiště, hromadná doprava), je zajištěno, že důkazy např. z kamerových systémů těchto podniků nebudou nikdy předloženy, stejně tak se nedá očekávat svědectví některého z přihlížejících.

Pokud se takto pronásledovaný jedinec dostane na policii, tak buď narazí na zkorumpované policisty – pomocí gangstalkingu lze oběť snadno navést na cílové místo, nebo narazí na policisty slušné, kteří tuto oběť pošlou maximálně na psychiatrii, kde se dílo dokoná viz předchozí článek o zneužívání psychiatrické péče.

Už při prvotním pronásledování mohou být využity omamné látky, aby se snížila věrohodnost pronásledovaného a jeho schopnost se bránit. Stejně tak můžou být použity nástroje na ovlivňování chování. Ovšem gangstalking je sám o sobě účinný i bez použití těchto nástrojů.

Gangstalking se nevyužívá pouze v prvotní fázi útoku na oběť, ale také ve fázích následujících, kdy je oběť dostatečně podchycena za použití nástrojů na kontrolu mysli.

Jediná možná cesta řešení problému je začít se bavit veřejně o tom, že něco takového existuje. Pravděpodobnost, že se informace o gangstalkingu, zvlášť když jde o větší skupinu – 500 lidí a víc, dostane do médií je nulová. Naopak bohužel bývají média zneužívána k další manipulaci oběti, což je ještě hůř dokazatelné než dříve uvedené nástroje gangstalkingu. Buďme proto rádi za každý článek, který na tento problém upozorňuje.

Kontrola mysli, organizovaný zločin a zneužívání psychiatrické péče

V předchozích článcích byl věnován prostor souvislosti kontroly mysli a organizovaného zločinu. Jednou a většinu poslední v řadě ze zneužívaných institucí je psychiatrická péče. V podstatě to, co bylo napsáno o kontrole mysli platí i o psychiatrické péči, zneužívali ji nacisti, komunisti a zneužívá se dnes.

Tím, že se z člověka udělá blázen se popřou všechny výroky, které pronesl. Je to poslední místo, kde končí oběti organizovaného zločinu a kontroly mysli, pokud pomineme hřbitov.

Funguje to asi takto, buď je psychiatr podplacený a doplňuje tím řetězec institucí, které organizované skupině napomáhají a z dané osoby udělá idiota, schizofrenika nebo něco podobného. Nebo je psychiatr slušný člověk, kterému se podařilo nepodlehnout tlaku organizované skupiny, potom oběti stejně předepíše prášky na hlavu, protože to psychiatři prostě dělají. Výsledek je takový, že je oběť buď uklizena na psychiatrickou léčebnu, a je tak omezen její kontakt s okolím, nebo je na psychiatrii vedena a jsou jí předepsány léky. Nyní přichází na řadu kontrola mysli, když se na takto podchycenou osobu aplikuje kontrola mysli, je v podstatě v situaci, že když o tom bude mluvit, tak na sebe upozorní a psychiatra utvrdí v tom, že je blázen a tím je odepsaná – podle všeobecného mínění přece kontrola mysli neexistuje. Další věc je, že v podstatě všechny symptomy psychických ale i jiných nemocí lze pomocí nástrojů kontroly mysli vytvořit uměle. Pacienta tedy čeká nekonečné léčení pomocí léků, kdy je během této léčby vymývající mozek ještě mučen nástroji kontroly mysli.

Problém zneužívání psychiatrické péče má v podstatě stejný charakter jako zneužívání dalších institucí, proto je u větších organizovaných skupin navázaných na firmy, další státní instituce a média těžko řešitelná. Nejlepší možné řešení osob, které takto skončí je snažit se upozornit na kontrolu mysli a organizovaný zločin ostatní lidi, protože tvrzení vyřčená oficiálně ať už v rámci zdravotnictví nebo policie nebývají brána v úvahu, naopak bývají proti těmto lidem zneužívána. I když tyto lidi čekají další tvrdé sankce, tak je to zřejmě to nejlepší, co můžou udělat.

Kdybychom žili v ideálním světě, řekl bych, že řešením je, aby psychiatrické instituce místo napomáhání likvidace pacientů zveřejňovaly veřejnosti informace o tom, co to kontrola mysli je, jaké nástroje zahrnuje a jak se bránit.

Kontrola mysli a blokování duchovního rozvoje

V předchozích článcích je kontrola mysli popsána jako nástroj organizované skupiny používaný k mučení a zneužívání jednotlivců. Jak již bylo uvedeno, alespoň částečně lze jako obranu proti některým nástrojům kontroly mysli využít hudbu do sluchátek, protože jsou tyto nástroje postaveny na zvuku.

V podstatě každý člověk je potenciální obětí kontroly mysli prováděné organizovanou skupinou, bez ohledu na politické přesvědčení, náboženství nebo životní postoj.

Nicméně v rámci hledání dalších účinných metod proti kontrole mysli se nabízí otázka, zda lze jako obranu proti těmto metodám využít duchovní rozvoj.

Zkoumáním různých náboženských a filozofických směrů byste pravděpodobně narazili na problematiku tzv. čaker. Z mého pohledu jsou čakry něco, co propojuje filosofické směry a jednotlivá náboženství. Je to takové shrnutí toho, jak dosáhnout duchovního rozvoje. V podstatě hlavní myšlenka je o tom, že si vyřešíte emoce, komplexy, rozvinete sebedůvěru, nezávislost, odpustíte sobě i ostatním, naučíte se milovat nejen z pohledu sexuálního ale obecného ve vztahu k celému systému. Rozvinutím všech sedmi čaker se naladíte na něco jako pozitivní energetická úroveň.

Co se týče ve využití proti kontrole mysli, tak záleží na postavení daného člověka. Pokud se již člověk nachází v situaci, že je ničen organizovanou skupinou mimo jiné pomocí pokročilých metod kontroly mysli, tak se na tuto pozitivní energickou úroveň naladí jen těžko, protože nástroje kontroly mysli jsou založené na snaze člověka zničit a srazit na kolena, a od něčeho jako rozvoj čaker je násilím odrazován, včetně víry, že se bude mít dobře.

Na druhé straně si vezměme osobu, která není v situaci, že by pro někoho představovala riziko nebo hračku a není v situaci systematicky likvidovaného člověka, alespoň prozatím. Tato osoba může rozvojem čaker a přeladěním na pozitivní energetickou úroveň dosáhnout snad nejdůležitějšího pokroku v oblasti nejen duchovního, ale celkového rozvoje člověka. Zde je otázka, zda tímto na sebe daná osoba neupozorní a neudělá ze sebe terč. Lidi, kteří to chtějí zkusit, mají možnost. Odkaz na článek o čakrách je zde. Doporučuje se začít čtvrtou čakrou.

Z mého hlediska jsou to, čemu se říká čakry nástroj na dosažení rozvoje člověka, kdyby se jejich rozvoj podařil každému, měli bychom se dobře. Bohužel tento rozvoj je v současné době blokovaný pomocí sofistikovaných metod kontroly mysli. Proto osoba, která je již delší dobu týrána a zneužívána pomocí metod kontroly mysli by měla v první řadě řešit to, aby se o tomto problému začalo veřejně mluvit, bez ohledu na další mučení, protože boj jedince vůči těmto nelidským metodám je omezený.

Lidé, kteří se snaží bojovat za lepší svět by se měli aktivně stavět proti kontrole mysli, protože mimo fakt, že se jedná o zločiny proti lidskosti, jde o jasnou překážku v rozvoji celé společnosti. Lidé, kterým je to jedno by se měli zapojit už jenom z důvodu, že můžou být další na řadě.

Z tohoto hlediska by bylo vhodné, kdyby se alespoň některé náboženské subjekty disponující kapitálem postavili za takto týrané jedince a vyjádřili nesouhlas s tím, co se děje. Už jen proto, že je to v rozporu s jejich vírou.

Nejdřív svoboda, potom výzkum

Národ, který mučí jednotlivce s tím, že je to ve prospěch společnosti si nezaslouží nic dobrého. To je ve zkratce celá myšlenka článku. Zneužívání jednotlivců pro výzkumy ať státní nebo v soukromém podnikání má bohužel tradici. Toto téma je spjaté s kontrolou mysli rozebranou v předchozích článcích, protože oběti bývají mimo jiné využívány i k nelegálnímu výzkumu. Kontrola mysli je jen těžko dokazatelná, a pokud oběť získá důkazy, stejně se nemá na koho obrátit.

Jedinec, na kterém je kontrola mysli aplikována, a kterého organizovaná skupina dostane do „výhodné“ pozice, a to tak, že jsou mu uměle vykonstruované trestní obvinění, je vedený na psychiatrii a dostatečně podchycený okolím slouží z hlediska kontroly mysli organizované skupině nebo skupinám jak pro zábavu (mučení, sex prostřednictvím metod kontroly mysli, atd.), získávání informací, ale taky pro výzkum. Organizovaná skupina zneužívající kontrolu mysli může být jedna, nebo jich může být víc, kdy si každá vezme to svoje.

Ať už je výzkum prováděn z jakéhokoliv důvodu, ať již jde o výzkum nemocí, fungování mozku, získání podnikatelských nápadů, zabránění národním hrozbám, získávání nápadů využitelných pro politické kampaně, lepší fungování státu, obranu atd., tak tato metoda získávání informací není ospravedlnitelná. Zvlášť, když je aplikována na bezbranné civilisty, bez jejich vědomí, případně navzdory jejich protestu, oběti které jsou mimo jiné mučeny a vystaveny nelidským podmínkám.

I kdyby národ dosáhl pokroku tímto způsobem (přitom existují způsoby lepší, jen by se to muselo přestat tutlat), a ”pomohl” díky takto získaným informacím široké skupině obyvatel, je odkázaný k zániku, protože něco co je postaveno na zneužívání a mučení jednotlivce nebude mít dlouhé trvání.

Dělali to nacisti, dělali to komunisti, děje se to teď, ale nikdo nemá odvahu o tom mluvit

Problém kontroly mysli, která byla více popsána v předchozím článku (odkaz zde) je zásadním problémem, kterému naše společnost čelí, protože jak nové nástroje tak nástroje vyvinuté před desítkami let jsou zneužívány mimo jiné k mučení obyvatel České republiky.

Problém kontroly mysli jde v současné době ruku v ruce s rozsáhlou korupcí (víc jak 500 lidí) a zneužíváním úřadů. K umlčení jedinců jsou využívány média, státní úřady včetně policie, zdravotnictví a velké firmy, které k celé struktuře organizovaného zločinu neodmyslitelně patří. Fakt, že byla kontrola mysli používána i za předchozích režimů jako nacismus nebo komunismus svědčí o jakési tradici metod kontroly mysli, které pokračují i v dnešní demokratické společnosti. Ačkoliv jde o hrubé porušení lidskosti a všech základních dokumentů, na kterých demokracie stojí, situace se nemění, spíše zhoršuje, protože díky pokroku v oblasti např. signálů, pomocí kterých se mimo jiné kontrola mysli vykonává se problém stále zhoršuje.

V dnešní době je problém týkající se této otázky o to horší, že je neustále omíláno, že žijeme v demokracii a máme svá práva. Realita je bohužel jinde. Dochází tedy k rozštěpu mezi tím, co tvrdí média a politici a realitou. Pro oběti je to o to horší, že jsou obklopeni propagandou toho, že něco takového je nesmysl. Další nevýhoda oproti předchozím režimům je v tom, že ačkoliv ti u moci činili zvěrstva, oběti měli alespoň nějakou naději, protože jak nacismus tak komunismus měl své nepřátele. Bohužel oběť kontroly mysli v demokratické společnosti v ČR v dnešní době může těžko očekávat, že se jí někdo zastane. Už jen proto, že problém kontroly mysli je aktuální všude po světě, a dokonce demokracie, které jsou pokládány za vzor nejsou schopné tomuto problému čelit.

Jak již bylo psáno v předchozím článku, jediné řešení je, že se o tomto problému začne společnost bavit. Řešení “shora” od politiků přes úřady až k občanům je bohužel v nedohlednu, proto je důležité řešení “zdola“. Tedy začít o tomto problému alespoň veřejně mluvit, bez ohledu na sankce, které takové jedince týkají.

K čemu slouží kontrola mysli a jak se bránit

Použití jakéhokoliv nástroje spadající do skupiny kontroly mysli je proti listině základních práv a svobod, jde o mučení. Důvod, proč si myslím, že by měli lidé alespoň zkusit o těchto věcech mluvit a zjišťovat informace je, že jinak nikdy nedojde ke změně. Lidi, kteří se začnou zabývat tímto tématem většinou čekají chmurné vyhlídky, nicméně čím víc lidí toto téma otevře, tím je větší šance, že se tyto metody přestanou používat.

Zatímco problém rozsáhlého organizovaného je těžko řešitelný, kontrola mysli je konkrétní nástroj, kterým lze člověka mučit hůř než oběti v koncentračních táborech. Pokud organizovaná skupina oběť zastřelí, je to hrozné. Nicméně pokud dojde k mučení oběti pomocí kontroly mysli, jde o praktiky srovnatelné resp. horší, než používali nacisti, protože od té doby došlo k velkému pokroku v této oblasti.

K čemu tedy slouží kontrola mysli

Kontrola mysli slouží k mučení; získávání informací; k dispozici je jednak, co si člověk myslí, dále informace z paměti, zprostředkování 3D včetně hmatu – při manipulaci člověka možné působit dobře – sex, ale také mučit působením bolesti odpovídající tomu, kdyby mu skutečně někdo něco udělal fyzicky; úprava; vkládání a blokování vzpomínek; ovlivňování myšlení; mazání paměti; zakrývání vzpomínek; ovládání těla (ochrnutí celého těla, kontrolované pohyby, vpodstatě všechny fyzické symptomy – kašel, svědění v určité části těla, nutkání na stolici, močení, ochrnutí), zábava pro ty, kteří toto aplikují na oběť.

Pro člověka, na kterého zatím nebyla aplikována některá z metod kontroly mysli je toto jen stěží představitelné. Problém je, že oběti končí v blázincích, vězení, nemocnici nebo na hřbitově. Ti co se z toho dostanou, raději mlčí. Poslední zbytky toho, co by se dalo označit jako “nezávislí novináři“ o tomto tématu čas od času něco zveřejní, nicméně je to pro ně riziko, proto se o tomto tématu společnost nebaví. Pokud Vás toto téma víc zajímá, můžete si např. Dohledat patenty a odtajněné informace týkající se kontroly mysli za posledních 100 let, naleznete tak alespoň část informací týkající se tohoto tématu. Níže jsou rozebrané jednotlivé účely kontroly mysli.

Získávání informací

Jeden z účelů, ke kterým se kontrola mysli využívá je získávání informací na konkrétního člověka, jeho okolí, nebo konkurenční skupiny, které kontrolu mysli provádějí. Jedna z metod je, že vhodným signálem se mozek přepne tak, abyste při přemýšlení v duchu pohybovali jazykem. Tato aktivita lze snímat a útočník se dozví, nad čím přemýšlíte. Pro mozek a tedy i pro oběť je toto velmi vyčerpávající. Toto je ta z primitivnějších metod získávání informací z vědomí.

Mučení

Pokud je třeba se člověka z nějakého důvodu zbavit, je na řadě mučení. Mučením lze docílit k tomu, aby se člověk dostal na psychiatrii (to jak to v takových ústavech chodí zde nebudeme rozebírat) nebo spáchal sebevraždu. Pro policii je následně věc uzavřena, protože důkazy jsou nedohledatelné. Mučení je také součást kontrolování chování člověka, trestání za konkrétní skutky, které se ovládajícím nelíbí, dále možnost, člověka nejprve trestat a potom konejšit, aby si vytvořil na ty, co ho trápí vazby. Fakt, že toto lze provádět na dálku, vpodstatě bez důkazů, když pomineme měření konkrétních signálů, přes které se mučení a komunikace zprostředkovává. (různé druhy signálů, infrazvuk, elektromagnetické signály atd.).

Vkládání a blokování vzpomínek

Vpodstatě je to součást mučení, snaha vložit do mozku něco co tam nepatří je pro člověka utrpením. Jde o to, v jakém stavu se člověk nachází, v případě kombinace vkládání vzpomínek spolu s blokováním vzpomínek lze člověka navést potřebným směrem, případně ho přesvědčit, že spáchal trestný čin. Pomocí blokování vzpomínek následně člověk zapomene na mučení a formování jeho osobnosti.

Vkládání obrazů, zvuků, videa

Např. vložení obrazu do mozku lze pomocí desítky let starých technologií využívajících zvuk, jde o součást mučení. Pokud by toto prováděl pouze jeden mučitel, mohlo by se na tuto technologii nahlížet jako na způsob předávání informací subjektu, nicméně pro mozek je toto velmi vyčerpávající, když to probíhá delší dobu jde o mučení, zejména v případě, kdy tyto metody vykonává víc mučitelů najednou.

Umělé vyvolání symptomů

Využitelné jako součást vydírání nebo mučení např. při způsobení dočasného celkového ochrnutí těla nebo jeho části. Pomocí zakrývání vzpomínek lze vytvořit stav podobný alzheimerově chorobě.

Kontrolování chování pomocí manipulování s emocemi

U člověka lze pomocí manipulování s emocemi docílit vyvolání vzteku nebo naopak absolutní poslušnosti, toto je součást kontrolování chování oběti. Opět pomocí metod fungujících na dálku.

Zábava

Jedním z motivů trápení člověka organizovanou skupinou pomocí těchto metod je zábava. Avšak vždy záleží na konkrétní skupině a jejích cílech. Podílení se na těchto metodách je účast na zločinech proti lidskosti.

Jak se bránit proti kontrole mysli

Vzhledem k tomu, že řada metod využívá signálů, zvuku, elektromagnetických atd. Je alespoň dílčím řešení problému poslech hudby se sluchátky. Samozřejmě to není obrana proti všem metodám, ale alespoň proti těm méně sofistikovaným využívajícím zvuk.

Co se týče dalších metod obrany proti kontrole mysli, bylo by fajn, kdyby osoba, která na něco přišla sdílela svůj názor. V tradičních médiích včetně velkých blogů se toto pravděpodobně neobjeví ani nezveřejní. Nicméně řešením je např. založení vlastního blogu.

Lidem, kteří jsou obětí těchto metod přeju, aby byli silní, protože se nachází v pozici lidí, kteří trpěli v koncentračních táborech s veškerou úctou k nim.

Jak bojovat s organizovaným zločinem, když skutečná pomoc neexistuje

Problém organizovaného zločinu je, že zahrnuje politiky, soudce, úředníky, policisty, chudé lidi, kteří si rádi přivydělají, nájemné vrahy a velké korporace. O skupinách do 10 lidí se veřejnost občas dozví, pokud však skupina zahrnuje víc jak 500 lidí, je pravděpodobnost nulová.

Otázka, jak s tomuto problému čelit. Vezměme si vzorový příklad, osoba říkejme jí třeba František, se dostala do situace, že po ní šel organizovaný zločin. Tato osoba, věřící že systém funguje šla na policii, kde vše oznámila. Policie pro tuto osobu neudělala nic. František nakonec skončil v nemocnici, podmínce a málem na psychiatrii. Díky podpory rodiny se z toho “nějak“ dostal. Bohužel na Františka a jeho okolí byl vytvořen velký tlak, o kterém nikdy nikdo mluvit nebude. S cílem odstranit Františka, a to tak, aby to vypadalo přirozeně bylo na Františka aplikováno to, co se hromadně označuje “kontrola mysli“ a čemu se většina obyvatel České republiky maximálně zasměje (Odkaz na povedený článek o tom, co kontrola mysli zhruba zahrnuje zde). František chodí nyní k psychiatrovi s tím, že kdyby řekl, že to co se stalo byla pravda, tak mu maximálně přidají léky nebo ho pošlou do léčebny. František už nevěří systému. Otázka zní, jak se dá bojovat s něčím, co je tak rozsáhlé, že je součástí současného systému.