Přechod na online režim jako vhodná příprava na možné budoucí krize

V současné době se diskutuje a někde i povinně zavádí přechod vzdělávacích institucí nebo celých firem na online režim. Online režim neboli práce a vzdělávání z domu má své zastánce i odpůrce. V článku se budu zabývat spíš těmi pozitivním aspekty, které vzdělávání nebo práce online přináší.

Příprava na budoucí negativní situace

Ekonomika, která je schopná fungovat alespoň z části online je lépe připravena na budoucí negativní situace, které mohou nastat. Mezi ty více pravděpodobné patří budoucí recese. Existují však také méně pravděpodobné nebo spíše méně očekávané scénáře, v jejichž případě by měla ekonomika fungující online větší výhodu.

Nižší transakční náklady

Jak jsem zmiňoval v několika svých článcích, přechod na online režim snižuje transakční náklady, kterými jsou nutně vynaložený čas a peníze na poskytnutí služby a zároveň na dojíždění zákazníka nebo studenta na místo studia nebo poskytnutí služby. Ekonomika, která je schopná fungovat s nižšími transakčními náklady má jistě výhodu. Nižší transakční náklady se se promítnou do ceny konečné služby, která může zlevnit a být konkurenceschopná i v době recese.

Lepší příprava na recesi

Nižší transakční náklady vedou kromě nižší ceny také ke snížení fixních nákladů, tedy nákladů, které je třeba vynakládat i v případě, že firma nevydělává. Nižší fixní náklady zvyšují šanci na přežití firmy případně vzdělávacího zařízení i v době nižších zisků, případně nižších dotací na provoz.

Lepší a odolnější IT infrastruktura

Více firem a institucí pracujících v režimu online povede k vyšším požadavkům na současnou IT infrastrukturu. Firmy, jejichž zaměstnanci pracují online budou více dbát na IT bezpečnost, protože u zaměstnance pracujícího z domu může existovat větší riziko infikace škodlivým softwarem. Fakt, že se firmy nad tímto problémem budou více zamýšlet může vést paradoxně k větší odolnosti firmy pracující online než firmy, kde jsou zaměstnanci v kanceláři, což jim může dávat z hlediska IT falešný pocit bezpečí a vést k ignoraci některých rizik spojených IT bezpečností. Větší požadavky na internetové připojení povedou k větším nárokům na rychlost a stabilitu připojení internetu. Mít v ekonomice rychlý a stabilní internet pro případ dalšího negativního scénáře je velké plus.

Některé obory se bez fyzické přítomnosti zaměstnance nebo podnikatele neobejdou, je ale hodně těch, kde by to šlo

Samozřejmě existují obory, kde pracovat online zatím prostě nejde. Mezi tyto se však neřadí v podstatě veškerá činnost probíhají v kanceláři, kterou se zabývá široká skupina obyvatel. Do této skupiny patří např. zaměstnanci v oblasti marketingu, financí, obchodu, IT atd.

Liberalizace vzdělání je krok vstříc lepším zítřkům

V současné době jsme svědky pokračující liberalizace vzdělání, kdy osoba, která se chce vzdělávat může, ale zároveň nemusí využít akreditovanou instituci určenou ke vzdělávání.

To, jakým způsobem funguje školství je dáno řadou parametrů, které jsou stanovovány státem. Pokud chce někdo nějakou změnu v této oblasti, nestačí jednat s konkrétní institucí, ale musí změnit nastavení celého tohoto molochu, a to je často velmi problematické.

Liberalizace vzdělání vede k dostupnosti vzdělání pro chudé a časově vytížené

Liberalizace vzdělání umožňuje doplnění nebo v některých případech nahrazení tohoto neefektivního systému. Student má k dispozici řadu materiálů ať už dostupných zdarma nebo prostřednictvím online kurzů, které studenta provedou danou tématikou. Fakt, že si student přizpůsobí studium svým potřebám umožňuje studium komukoliv, bez potřeby dotací a grantů. Dále je studium umožněno lidem, kteří již pracují nebo podnikají a vzhledem k časové vytíženosti je pro ně problém přizpůsobit se podmínkám standardního systému, kdy je třeba fyzicky navštěvovat určité místo v určitou předem danou hodinu, většinu v době, kdy zrovna tito lidé pracují.

Vyšší kvalita a efektivita vzdělání

Hlavní věc, která vede ke zvýšení kvality je konkurence. Liberalizace vzdělání je tedy hlavně o větší konkurenci, která nakonec tlačí střední školy a univerzity, aby držely krok s ostatními poskytovateli vzdělání. Fakt, že se jak lektor, tak student může zaměřit na jednu specifickou věc kterou potřebuje, a nemusí kvůli tomu navštěvovat roční nebo čtyř roční kurz hraje také důležitou roli. Zvyšuje to efektivitu vzdělání, kdy na jedné straně je nižší čas potřebný ke studiu, a na straně druhé poskytnutí specifické znalosti, kterou student potřebuje v praxi. Nezanedbatelná je také motivace studenta, který studuje danou tématiku ne proto, aby dostal jedničku, ale proto, že mu znalost daného tématu k něčemu bude.

Od knih, audiomateriálů, videí, webů a online kurzů až po vzdělávací aplikace

V současné době existuje řada různých zdrojů, které může student využít ke studiu.

Zajímavé je postavení klasických knih, kdy na jedné straně si prodavači tištěných knih stěžují na klesající poptávku a na straně druhé narůstá poptávka po knihách elektronických. Fakt, že část lidí bude vždy preferovat vizuální kanál přijímání informací, svědčí ve prospěch knih i do budoucna.

Audionahrávky tvoří další možný zdroj informací. V současné době je relativně dobrá dostupnost informací v této formě, když pomineme cenzurovaná témata. Audionahrávky bývají často dostupné zdarma na webech jako youtube, kde jsou zároveň dostupná tématické videa.

Existuje široká nabídka specializovaných online kurzů, kdy lektor studenta provede danou tématikou formou videí, audionahrávek nebo materiálů v textové podobě.

Studium dané látky např. v 3D umožňují vzdělávací aplikace. Existuje řada specializovaných aplikací zaměřených např. na studium lidského těla. Tyto aplikace nabízí to, co klasická kniha nebo video nenabízí.

Univerzita jako místo, kde se setkávají lidé, aby diskutovali různá témata

I když se to může zdát v rozporu s výše uvedeným, tato změna by mohla mít pozitivní dopad na samotné univerzity. Vysoká škola by měla být o samostudiu. Liberalizace vzdělání a dostupnost dalších materiálů by tak měla vést ke kvalitnějším absolventům vysokých škol. Role univerzity by se tak mohla více přesunout z místa, kde se pořádají přednášky a lidé navštěvují cvičení na místo diskuse.

Víc času na vědu a vlastní rozvoj

Člověk, který učí na vysoké škole by neměl být placený za to, že studentům povídá o látce, která je dostupná ve skriptech. A vzhledem k faktu, že si toto povolání vybírají většinu zvídaví jedinci, je třeba uvést, že neustálé opakování stejné látky učitele stejně moc nebaví. Trend větší liberalizace vzdělávání spolu s trendem přesunutí výuky na vysokých školách online tak umožní vyučujícím strávit více času vědou a vlastním rozvojem. Protože co by to bylo za vysokoškolského vyučujícího, kdyby na sobě nepracoval.

Vzdělání jako celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem

Pod pojmem vzdělání si většina lidí vybaví studium na základní, střední nebo vysoké škole. Něco co je jasně strukturované. Jsou jasně stanoveny požadavky a když student tyto splní, může se považovat za vzdělaného. Toto je užší pojetí vzdělávání.

V širším pojetí se na vzdělání můžeme dívat jako na celoživotní proces přijímání informací, získávání zkušeností a interakce se světem.

Člověk ze svého okolí získává informace pomocí pěti smyslů – sluchu, zraku, hmatu, čich a chuť. Je třeba také zmínit mimosmyslové vnímání, kterému se zatím nevěnuje moc pozornosti. Všechny takto získané informace pak člověk zpracovává a případně využívá ve svém životě.

Vzděláním v širším pojetí tedy není pouze školní docházka, ale vpodstatě všechno, co člověk během života prožije. Ať už jde o zkušenosti získané během práce nebo ve volném čase např. při realizaci koníčků.

Takovýto širší pohled na vzdělání je důležitý, lidé se totiž v běžném životě vzdělávají, aniž by o tom věděli. Toto poznání by mohlo mít v budoucnu vliv na zefektivnění výuky ve školách, kdy by mohla probíhat výuka i při částečném nebo úplném odklonu od pevně definovaných osnov a klasického stylu. Dále by mohlo mít toto poznání dopad na lidi, kteří se na vzdělávání dívají jako na něco zbytečného, co pro ně dávno skončilo. Uvědomí si totiž, že to vzdělávání u nich vpodstatě pořád probíhá. Z tohoto pohledu je celkem jedno, jestli se daná osoba vzdělává v rámci postgraduálního studia, nebo zkrátka tím, že je na světě a učí se v rámci každodenního života, práce, koníčků atd.

Toto šiřsí pojetí by tedy mohlo mít vliv na překlenutí jakési propasti mezi “vzdělanci” a lidmi, kterým je dle jejich názoru vzdělání ukradené, protože vpodstatě provádí obě skupiny totéž, aniž by si to uvědomovaly.

Trendy v IT – plugin zabraňující zobrazování doporučených videí na youtube

Níže uvedený plugin:

https://chrome.google.com/webstore/detail/remove-youtube-recommende/khncfooichmfjbepaaaebmommgaepoid/related

zabraňuje zobrazování doporučených videí na youtube. Tuto novou funkcionalitu uvítají především uživatelé, kteří jdou na youtube s tím, že se podívají na konkrétní video, a nechtějí, aby jejich pozornost byla odváděna jiným směrem.

Na druhé straně se najde řada uživatelů, kteří zobrazování návrhů vítají, a proto se zřejmě v budoucnu nedočkáme odstranění návrhů videí z hlavní stránky youtube nebo postranního panelu.

Ovšem fakt, že si uživatel musí aktivovat externí plugin, a nemůže si přímo na youtube tuto funkcionalitu nastavit svědčí o tom, že se možná do budoucna dočkáme této možnosti přímo v nastavení youtube.

V dnešní době dochází k pokroku v oblasti algoritmů, které se snaží jít vstříc uživateli a vést uživatele k vhodným produktům. Nicméně existuje řada uživatelů, která si nepřeje být takto vedena a ovlivňována, a možnost doporučení vnímá jako negativní. Proto se možná v budoucnu dočkáme zavedení funkcionalit, které umožní uživateli vypnout zobrazování doporučených produktů.

Jak začít studovat WordPress? Typy příspěvků (post types)

WordPress obsahuje mnoho různých typů obsahu. Tyto typy obsahu se obvykle označují jako typy příspěvků (post types), což může být trochu matoucí, protože odkazují na všechny různé typy obsahu ve WordPressu. Například příspěvek (post) je konkrétní typ příspěvku, stejně tak stránka (page).

Interně jsou všechny typy příspěvků uloženy na stejném místě – v tabulce databáze wp-posts – ale liší se sloupcem databáze s názvem post_type.

Kromě výchozích typů příspěvků můžete také vytvořit vlastní typy příspěvků.

Různé typy příspěvků jsou zobrazeny různými soubory rozvržení. Jelikož celý účel souboru rozvržení je určitým způsobem zobrazit obsah, účelem typů příspěvků je kategorizovat, s jakým typem obsahu máte co do činění. Obecně lze říci, že určité typy příspěvků jsou vázány na určité soubory rozvržení.

Výchozí typy příspěvků (default post types)

Existuje pět výchozích typů příspěvků, které jsou uživatelům snadno dostupné nebo jsou interně používány instalací WordPress:Post (Post Type: ‘post’) čili příspěvek (Typ příspěvku: „příspěvek“)

Page (Post Type: ‘page’) čili Stránka (Typ příspěvku: „stránka“)

Attachment (Post Type: ‘attachment’) čili Příloha (Typ příspěvku: „příloha“)

Revision (Post Type: ‘revision’) čili Revize (Typ příspěvku: „revize“)

Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’) čili Navigační nabídka (Typ příspěvku: „nav_menu_item“)

Výše uvedené typy příspěvků lze upravit a odebrat pomocí pluginu nebo šablony, ale nedoporučuje se, abyste odebrali vestavěné funkce pro široce distribuovanou šablonu (theme) nebo plugin.

Nejběžnější typy příspěvků, se kterými budete pracovat jako vývojáři šablon (themes) jsou typy příspěvků – příspěvek (post)stránka (page)příloha (attachment) a vlastní příspěvky (custom post types). Nejsou zde používané typy příspěvků revizní a navigační nabídky (revision post type, menu post type).

Příspěvek (post)

Příspěvky se používají v blogech. Příspěvky jsou:- zobrazeny v obráceném pořadí podle času, s nejnovějším příspěvkem jako prvním

– mají razítko data a času

– můžou mít použité výchozí taxonomie kategorií a použité značky (tags) slouží k vytváření feedů

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku příspěvek (post) jsou:single.php a single-post.php

category.php a všechny jeho iterace

tag.php a všechny jeho iterace

taxonomy.php a všechny jeho iterace

archive.php a všechny jeho iterace

author.php a všechny jeho iterace

date.php a všechny jeho iterace

search.php

home.php

index.php

Stránka (page)

Stránky jsou statickým typem příspěvku, mimo normální stream blogu. Jejich vlastnosti jsou:- nezávislé na čase a bez časového razítka

– nejsou organizovány pomocí taxonomií kategorií a / nebo značek

– můžou mít aplikovány rozvržení stránek

– mohou být organizovány v hierarchické struktuře – tj. stránky mohou být rodiči/dětmi (parents/children) jiných stránek

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku stránky jsou:page.php a všechny jeho iterace

custom.php a všechny jeho iterace

front-page.php

search.php

index.php

Příloha (attachment)

Přílohy se běžně používají k zobrazení obrázků nebo médií v obsahu a lze je také použít k propojení s příslušnými soubory. Mají tyto vlastnosti:- obsahují informace (například název nebo popis) o souborech nahraných prostřednictvím systému pro nahrávání médií

– u obrázků to zahrnuje informace o metadatech uložených v tabulce wp_postmeta (včetně velikosti, miniatur, umístění atd.)

Soubory rozvržení, které zobrazují typ příspěvku Příloha (Attachment) jsou:MIME_type.php

attachment.php

single-attachment.php

single.php

index.php

Vlastní typy příspěvků (Custom Post Types)

Pomocí vlastních typů příspěvků můžete vytvořit svůj vlastní typ příspěvku. Nedoporučuje se umístit tuto funkci do šablony (theme). Tento typ funkcí by měl být umístěn / vytvořen v pluginu. Tím je zajištěna přenositelnost obsahu vašeho uživatele a to, že pokud dojde ke změně šabony, obsah uložený ve vlastních typech příspěvků nezmizí.

I když ve své šabloně obvykle nebudete vyvíjet vlastní typy příspěvků, možná budete chtít kódovat způsoby, jak zobrazit vlastní typy příspěvků, které byly vytvořeny pomocí pluginu. Následující rozvržení mohou zobrazit vlastní typy příspěvků:single-{post-type}.php

archive-{post-type}.php

search.php

index.php

Vývojáři šablon mohou navíc zobrazit vlastní typy příspěvků v libovolném souboru rozvržení, často pomocí více smyček (multiple loops).

Zdroje a další informace:[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/post-types/

Jak začít studovat WordPress? Hierarchie rozvržení (templates hierarchy)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Ke generování webových stránek na vašem WordPress webu se používají soubory rozvržení (templates). Některé soubory rozvržení (například rozvržení záhlaví a zápatí) se používají na všech stránkách vašeho webu, zatímco jiné se používají pouze za konkrétních podmínek.

Níže je popsáno jak WordPress určuje, které soubory rozvržení stránek se mají použít na jednotlivých stránkách.

Pomocí podmíněných značek lze určit, které rozvržení stránek (page templates) se načtou pro konkrétní stránku.

Hierarchie souborů rozvržení stránek (šablon)

WordPress pomocí řetězce dotazu rozhodne, které rozvržení nebo sada rozvržení měla být použit k rozvržení stránky.

Řetězec dotazu jsou informace obsažené v odkazu na každou část vašeho webu. Následuje počáteční otazník a může obsahovat řadu parametrů oddělených ampersandy (znaky and).

Jednoduše řečeno, WordPress prohledává hierarchii rozvržení stránek směrem dolů, dokud nenajde odpovídající soubor. Aby WordPress určil, který soubor rozvržení stránky použít, tak:1. Přiřadí každý řetězec dotazu (query string) k typu dotazu (query type), aby se rozhodlo, která stránka je požadována (například stránka vyhledávání, stránka kategorie atd.)

2. Vybere rozvržení stránky (template) v pořadí určeném hierarchií šablon

3. Vyhledá soubory rozvržení stránky (template) se specifickými názvy v adresáři aktuální šablony (theme) a použije první odpovídající soubor rozvržení v souladu s hierarchií.

S výjimkou základního souboru šablony index.php si můžete vybrat, zda chcete implementovat konkrétní soubor rozvržení stránky nebo ne.

Pokud WordPress nemůže najít soubor rozvržení stránky se shodným názvem, přeskočí na další soubor v hierarchii. Pokud WordPress nemůže najít žádný odpovídající soubor rozvržení stránky, použije se soubor šablony index.php.

Příklady

Pokud je váš blog na adrese http://example.com/blog/ a návštěvník klikne na odkaz na stránku kategorie, jako je http://example.com/blog/category/your-cat/, WordPress hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá ID kategorie, aby vygeneroval správnou stránku. WordPress se konkrétně řídí tímto postupem:1. Hledá soubor rozvržení (template) v adresáři aktuální šablony (theme), který odpovídá slugu kategorie. Pokud je slug kategorie „unicorns“, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-unicorns.php

2. Pokud chybí category-unicorns.php a ID kategorie je 4, WordPress hledá soubor šablony s názvem category-4.php

3. Pokud chybí category-4.php, WordPress vyhledá obecný soubor rozvržení (template) kategorie category.php 4. Pokud category.php neexistuje, WordPress vyhledá obecné rozvržení archivu s názvem archive.php 5. Pokud chybí i archive.php, WordPress přejde zpět do hlavního souboru rozvržení šablony, kterým je index.php

Zde je odkaz na interaktivní diagram, který zachycuje hierarchii rozvržení WordPress v angličtině.https://wphierarchy.com/

Zobrazení domovské stránky

Ve výchozím nastavení WordPress nastaví domovskou stránku vašeho webu tak, aby zobrazovala vaše nejnovější příspěvky v blogu. Tato stránka se nazývá index blogových příspěvků. Můžete také nastavit, aby se vaše příspěvky na blogu zobrazovaly na samostatné statické stránce. Soubor šablony home.php se používá k vykreslení indexu blogových příspěvků, ať už se používá jako přední stránka nebo na samostatné statické stránce. Pokud home.php neexistuje, WordPress použije index.php.1. home.php

2. index.php

Pokud existuje front-page.php, přepíše rozvržení home.php.

Zobrazení přední strany

Soubor rozvržení front-page.php se používá k vykreslení titulní stránky Vašeho webu, ať už se na titulní stránce zobrazuje index blogových příspěvků, nebo statická stránka. Rozvržení titulní stránky má přednost před rozvržením indexu blogových příspěvků (home.php). Pokud soubor front-page.php neexistuje, WordPress použije soubory home.php nebo page.php v závislosti na nastavení v Nastavení → Zobrazování (Settings -> Reading). Pokud žádný z těchto souborů neexistuje, použije soubor index.php.

WordPress - nastavení zobrazení přední strany
WordPress – nastavení zobrazení přední strany

1. front-page.php – používá se jak pro „nejnovější příspěvky“, tak pro „statickou stránku“, jak je nastaveno v části “Na úvodní stránce zobrazit“ v Nastavení → Zobrazování.

2. home.php – pokud WordPress nemůže najít front-page.php a v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ jsou nastaveny „Nejnovější příspěvky“, bude hledat home.php. WordPress navíc vyhledá tento soubor, když je v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastavena stránka příspěvků.

3. page.php – když je v sekci “Na úvodní stránce zobrazit” nastavena “úvodní stránka“.

4. index.php – pokud jsou v sekci „Na úvodní stránce zobrazit“ nastaveny „Nejnovější příspěvky“, ale neexistuje home.php nebo když je nastavena Úvodní stránka, ale page.php neexistuje.

Jak vidíte, existuje spousta pravidel, jakou cestou se WordPress vydává. Použití výše uvedené tabulky je nejlepší způsob, jak určit, co WordPress bude zobrazovat.

Jednotlivý příspěvek (single post)

Soubor rozvržení single post se používá k vykreslení jednotlivých příspěvků. WordPress používá následující hierarchii zobrazení:1. single- {post-type} – {slug} .php – (od verze 4.4) WordPress nejprve hledá rozvržení pro konkrétní příspěvek. Například pokud je typ příspěvku produkt a kód příspěvku je dmc-12, WordPress by hledal single-product-dmc-12.php

2. single- {post-type} .php – pokud je typ příspěvku product, WordPress by hledal single-product.php

3. single.php – WordPress se poté vrátí zpět k single.php

4. singular.php – poté se vrátí k singular.php

5. index.php – a konečně, jak bylo uvedeno výše, WordPress nakonec spadne zpět na index.php

Jednotlivá stránka (single page)

Soubor rozvržení použitý k vykreslení statické stránky (typ příspěvku stránka). Všimněte si, že na rozdíl od jiných typů příspěvků, je stránka (page) pro WordPress speciální a používá následující hierarchii zobrazení:1. custom template file – The page template assigned to the page. See get_page_templates()

2. page-{slug}.php – If the page slug is recent-news, WordPress will look to use page-recent-news.php

3. page-{id}.php – If the page ID is 6, WordPress will look to use page-6.php

4. page.php

5. singular.php

6. index.php

Vlastní taxonomie (custom taxonomies)

Vlastní taxonomie používají mírně odlišnou cestu k souboru rozvržení.1. taxonomy- {taxonomy} – {term} .php – pokud je taxonomie sometax a termín taxonomie je someterm, WordPress bude hledat taxonomy-sometax-someerm.php. V případě post formats je taxonomie „post_format“ a termíny jsou post-format- {format}. tj. taxonomy-post_format-post-format-link.php pro link post format.

2. taxonomy- {taxonomy} .php – Pokud by byla taxonomie sometax, WordPress by hledal taxonomy-sometax.php

3. taxonomy.php

4. archive.php

5. index.php

404 (not found)

Soubory rozvržení jsou volány v tomto pořadí:1. 404.php

2. index.php

Zobrazení autora (author display)

Vykreslování indexových stránek autorských archivů je obdobné, jako v předchozích příkladech:1. autor- {nicename} .php – pokud je hezké jméno autora matné, WordPress vyhledá author-matt.php

2. author- {id} .php – pokud bylo ID autora 6, WordPress vyhledá author-6.php

3. autor.php

4. archive.php

5. index.php

Vyhledávání (search)

Výsledky hledání se řídí stejným vzorem jako ostatní typy rozvržení (templates):

1. search.php

2. index.php

Zdroje a další informace:

1. https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/

Jak začít studovat WordPress? Page templates (rozvržení stránek neboli šablona stránek)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Pod pojmem theme se rozumí šablona, která zajišťuje design celého webu, a která obsahuje již zmiňované soubory index.php, style.css, header.php, footer.php, sidebar.php atd.

Template naproti tomu ovlivňuje rozvržení jedné stránky. Template se označuje také jako šablona, aby však nedošlo k záměně, bude v tomto článku template přeloženo jako rozvržení stránky.

Page templates (rozvržení stránek) jsou specifickým typem souboru šablony, který lze použít na konkrétní stránku (page) nebo skupinu stránek (group of pages).Page template (rozvržení stránek) je specifický typem souboru šablony. Zde jsou uvedeny některé charakteristické rysy souborů rozvržení stránek:- page template se používají ke změně vzhledu stránky

– page template lze použít na jednu stránku, sekci stránky nebo třídu stránek

– page template mají obecně vysokou úroveň specifičnosti a cílí na jednotlivou stránku nebo skupinu stránek

– například page template s názvem page-about.php je specifičtější než soubory šablon page.php nebo index.php, protože to ovlivní pouze stránku se slugem „about“

– pokud má page template název šablony, tak uživatelé WordPress, kteří stránku upravují, mají kontrolu nad tím, co bude použito k vykreslení stránky

Použití rozvržení stránek

Soubory rozvržení stránek zobrazují na stránce dynamický obsah vašeho webu, např. příspěvky, novinky, události kalendáře, mediální soubory atd. Můžete se rozhodnout, že chcete, aby vaše domovská stránka vypadala konkrétním způsobem, který se zcela liší od ostatních částí vašeho webu. Můžete také chtít zobrazit specifický obrázek, který odkazuje na příspěvek na jedné části stránky, mít seznam posledních příspěvků jinde a použít vlastní navigaci. K dosažení těchto cílů můžete použít rozvržení stránek.

Lze vytvořit více rozvržení stránek, např. takové, které má plnou šířku a jeden sloupec nebo dva sloupce s postranním panelem napravo nebo nalevo, případně tři sloupce atd.

Rozvržení stránek (page template) v hierarchii šablony

Když návštěvník prochází Váš web, WordPress vybere, které rozvržení použije k vykreslení dané stránky. WordPress hledá soubory rozvržení v následujícím pořadí:1. rozvržení stránky (page template) – pokud má stránka přiřazenou vlastní rozvržení, WordPress tento soubor vyhledá a pokud jej nalezne, použije ho.

2. page-{slug}.php – pokud nebylo přiřazeno vlastní rozvržení, WordPress vyhledá a použije specializované rozvržení (template), které obsahuje slug stránky.

3. page-{id}.php – pokud specializované rozvržení obsahující slug stránky není nalezeno, WordPress vyhledá a použije specializované rozvržení, které v názvu nese id stránky.

4. page.php – pokud není nalezeno specializované rozvržení, které obsahuje ID stránky, WordPress vyhledá a použije výchozí šablonu stránky.

5. singular.php – pokud není nalezena page.php, WordPress vyhledá a použije rozvržení šablony (theme), určené pro samostatný příspěvek (single post), bez ohledu na typ příspěvku.

6. index.php – pokud nejsou přiřazeny nebo nalezeny žádné konkrétní rozvržení stránek, WordPress standardně použije k vykreslení stránek výchozí indexový soubor motivu.

Existuje také rozvržení definované WordPressem pojmenované paged.php, toto není použito pro stránky příspěvkového typu (post-type), ale spíše pro zobrazení hromadných stránek archivů.

Účel rozvržení stránek a uživatelské ovládání

Při tvorbě vlastního rozvržení stránky (page template) je třeba zvážit, zda bude rozvržení pro jednu konkrétní stránku nebo pro jakoukoli stránku, dále jaký typ uživatelského ovládání chcete mít k dispozici.

Každé rozvržení stránky, které má název může být vybráno uživatelem při tvorbě nebo úpravě stránky. Seznam dostupných rozvržení (templates) lze najít pod Stránky -> Vytvořit stránku -> Vlastnosti stránky -> Šablona (v tomto případě jde o template, tedy šablonu jedné konkrétní stránky, nezaměňovat s theme, šablonou která definuje design celého webu). Uživatel WordPress si proto může vybrat libovolnou šablonu stránky, což nemusí být záměr tvůrce webu.

Například pokud chcete mít konkrétní rozvržení pro svou stránku „O webu“, nemusí být vhodné pojmenovat toto rozvržení stránky „O webu template“ protože by bylo globálně dostupné pro všechny stránky (tj. uživatel by ho mohl použít na jakoukoli stránku). Místo toho vytvořte rozvržení pro jedno použití a WordPress vykreslí stránku s příslušným rozvržením, kdykoli uživatel navštíví stránku „O webu“.

Na druhé straně mnoho rozvržení stránek (page template) obsahuje možnost zvolit kolik sloupců bude stránka mít. Každá možnost představuje globálně dostupné rozvržení stránky. Chcete-li uživatelům WordPress poskytnout tuto globální možnost, budete potřebovat rozvržení stránky pro každou možnost.

To, zda je rozvržení stránky určeno pro globální nebo singulární použití je dosaženo způsobem, jakým je soubor pojmenován a zda má či nemá konkrétní komentář.

Někdy je vhodné mít rozvržení stránky dostupné globálně i když se zdá, že jde o jediný případ užití. Když vytváříte šablony (themes), může být těžké predikovat jak uživatel pojmenuje jeho web. Portfoliové stránky jsou skvělým příkladem, protože ne každý uživatel WordPress pojmenuje své portfolio stejně nebo se stejným ID a přesto může chtít toto rozvržení stránky použít.

Organizace souborů rozvržení stránek

WordPress rozpoznává podsložku page-templates. Proto je vhodné uchovávat rozvržení stránek pro globální účely v této složce v rámci dobrého organizování.

Ovšem specializovaný soubor rozvržení stránky (vytvořený pouze pro jednorázové použití) nemůže být v podsložce, a pokud používáte odvozenou šablonu (child-theme) v mateřské šabloně.

Vytvoření vlastních rozvržení stránek (page templates) pro vlastní použití

Někdy se Vám může hodit rozvržení stránky, které může být použito globálně jakoukoliv stránkou. Někteří vývojáři seskupí své šablony s předponou názvu souboru, například page_two-columns.php. Důležité je, aby nebyla použita předpona page-, protože by WordPress vyhodnotil soubor jako specializované rozvržení stránek, které se má vztahovat pouze na jednu stránku Vašeho webu.

Rychlou a bezpečnou metodou pro vytvoření nové šablony stránky je vytvořit kopii stránky.php a dát novému souboru odlišný název. Tímto způsobem začnete s HTML strukturou ostatních stránek a nový soubor můžete upravit podle potřeby.

Chcete-li vytvořit globální šablonu, napište do horní části souboru úvodní komentář PHP, který uvádí název šablony:

<?php /* Template Name: Example Template */ ?>

Je vhodné zvolit název, který popisuje, co šablona dělá, protože název je viditelný pro uživatele WordPressu při úpravách stránky. Můžete například pojmenovat svou šablonu Homepage (domovská stránka), Blog nebo Portfolio. Tento příklad z šablony TwentyFourteen vytváří rozvržení stránky nazvané Full Width Page:

<?php

/**

* Template Name: Full Width Page

*

* @package WordPress

* @subpackage Twenty_Fourteen

* @since Twenty Fourteen 1.0

*/

Jakmile soubor nahrajete do složky rozvržení stránek (pojmenované např. page-templates), přejdete v administraci WordPressu na Stránky -> Vytvořit stránku -> Vlastnosti stránky -> Šablona a zde tedy vyberte toto rozvržení stránky. Výběrový seznam má maximální šířku 250 pixelů, takže delší názvy mohou být oříznuty.

Vytvoření vlastního rozvržení stránky (page template) pro jednu konkrétní stránku

Chcete-li vytvořit šablonu pro jednu konkrétní stránku, zkopírujte stávající soubor page.php a přejmenujte jej pomocí slug nebo ID stránky:1. page-{slug}.php

2. page-{ID}.php

Např. Vaše stránka About má slug „about“ a ID 6. Pokud má složka Vaší aktuální šablony soubor s názvem page-about.php nebo page-6.php, WordPress jej automaticky vyhledá a použije k vykreslit stránky About.

Chcete-li použít speciální rozvržení stránek, musí být ve složce Vašeho motivu (tj. / Wp-content / themes / my-theme-name /).

Vytvoření rozvržení stránky (page template) pro konkrétní typy příspěvků

Ve výchozím nastavení bude vlastní rozvržení stránky dostupné typu příspěvku “stránka”.

Chcete-li vytvořit rozvržení stránky pro konkrétní typy příspěvků, přidejte pod název rozvržení řádek s typy příspěvků, které má šablona podporovat, viz níže uvedený příklad:<?php

/*

Template Name: Full-width layout

Template Post Type: post, page, event

*/

// ze je uveden kód stránky…

Ovšem schopnost přiřadit rozvržení stránek k jiným typům příspěvků, než je typ příspěvku „stránka“, je podporována pouze od WordPressu 4.7

Pokud pro typ příspěvku existuje alespoň jedno rozvržení, zobrazí se v back-endu meta pole „Atributy příspěvku“, aniž by bylo nutné přidávat podporu typu příspěvku pro „atributy stránky“ nebo cokoli jiného. Štítek „atributy příspěvku“ lze přizpůsobit podle typu příspěvku pomocí štítku „atributy“ při registraci typu příspěvku.

Použití podmíněných značek (conditional tags) v rozvržení stránek

podmíněnými značkami v souboru page.php Vaší šablony (template) můžete provádět menší změny specifické pro stránku. Například níže uvedený ukázkový kód načte pro Vaši přední stránku soubor header-home.php, ale pro vaši stránku About načte jiný soubor (header-about.php) a pro všechny ostatní stránky poté použije výchozí header.php.if ( is_front_page() ) :

get_header( ‚home‘ );

elseif ( is_page( ‚About‘ ) ) :

get_header( ‚about‘ );

else:

get_header();

endif;

Identifikace rozvržení stránky (page template)

Pokud vaše šablona používá funkci body_class (), WordPress vygeneruje název třídy, který se skládá z názvu třídy typu příspěvku (page tedy stránka), ID stránky (page-id- {ID}) a použitého rozvržení stránky. Pro výchozí page.php je vygenerovaný název třídy page-template-default:< body class=“page page-id-6 page-template-default“>

Specializovaná šablona (page- {slug} .php nebo page- {ID} .php) také dostává třídu page-template-default místo své vlastní třídy těla (body class).

Při použití vlastního rozvržení stránky se vytiskne třída rozvržení stránky spolu s třídou označující konkrétní rozvržení. Například pokud je váš vlastní soubor rozvržení stránky pojmenován takto:<?php

/* Template Name: My Custom Page */

?>;

Potom bude generovaný vykreslený kód HTML vypadat takto:

< body class=“page page-id-6 page-template page-template-my-custom-page-php“>

Všimněte si třídy page-template-my-custom-page-php, která je aplikována na značku těla (body tag).

Funkce rozvržení stránky (page templates functions)

Tyto integrované funkce a metody WordPress vám mohou pomoci pracovat s rozvržením stránek:get_page_template () vrací cestu k rozvržení stránky (page template) použitého k vykreslení stránky.

wp_get_theme () -> get_page_templates () vrací všechny vlastní rozvržení stránek dostupné pro aktuálně aktivní šablonu (theme). get_page_templates () je metoda třídy WP_Theme.

is_page_template () vrací true nebo false v závislosti na tom, zda bylo k vykreslení stránky použito vlastní rozvržení stránky.

get_page_template_slug () vrací hodnotu vlastního pole _wp_page_template (null, když je hodnota prázdná nebo „výchozí“). Pokud bylo stránce přiřazeno vlastní rozvržení, název tohoto rozvržení se uloží jako hodnota vlastního pole s názvem „_wp_page_template ‚(v tabulce databáze wp_postmeta). (Vlastní pole začínající podtržítkem se v modulu vlastních polí na obrazovce úprav nezobrazují.)

Zdroje a další informace:[1] https://developer.wordpress.org/themes/template-files-section/page-template-files/