Jak začít studovat WordPress? Použití loop

Loop (smyčka) je PHP kód používaný WordPress k zobrazení příspěvků. Pomocí loop zpracovává WordPress každý příspěvek, který se zobrazí na aktuální stránce, a zformátuje ho podle toho, jak odpovídá zadaným kritériím ve značkách smyčky (The Loop tags). Kód HTML nebo PHP v loop bude zpracován v každém příspěvku.

Když dokumentace WordPress říká: „Tato značka musí být v rámci smyčky“, například u konkrétních značek šablon nebo pluginů, bude značka opakována pro každý příspěvek. Například smyčka ve výchozím nastavení zobrazuje pro každý příspěvek následující informace:Title (the_title())

Time (the_time())

Categories (the_category())

Další informace o každém příspěvku můžete můžete zobrazit pomocí příslušných značek šablon nebo (pro pokročilé uživatele) pomocí proměnné $ post, která nese informace o aktuálním příspěvku, když je smyčka spuštěna.

Použití loop

Loop by měla být použita v souboru index.php a v jiných šablonách používaných k zobrazení informací o příspěvku.

Nezapomeňte zahrnout volání šablony záhlaví do horní části šablon motivu. Pokud používáte loop uvnitř vlastního designu (a váš vlastní design není šablona), nastavte WP_USE_THEMES na false:

<?php define( ‚WP_USE_THEMES‘, false ); get_header(); ?>

Loop začíná takto:

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

Loop končí takto:<?php endwhile; else : ?>

< p><?php esc_html_e( ‚Sorry, no posts matched your criteria.‘ ); ?> < /p>

<?php endif; ?>

Toto je využití alternativní syntaxe PHP pro řídicí struktury a může být také vyjádřeno jako:

<?php

if ( have_posts() ) {

while ( have_posts() ) {

the_post();

//

// Post Content here

//

} // end while

} // end if

?>

Zdroje:[1] https://codex.wordpress.org/The_Loop

Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na části šablony (template partials) – footer.php a sidebar.php

Části šablony (template partials)

Šablona obsahuje řadu souborů. Soubory header.php, footer.php a sidebar.php jsou označovány jako části šablony (template partials). Části šablon lze vložit do několika šablon, což zjednodušuje vytváření motivů. Zatímco template partials jsou ve WordPressu zvláštním případem a vztahují se pouze na jednu část stránky, můžete vytvořit libovolný počet částí šablon a zahrnout je do dalších souborů šablon.

Soubor header.php byl rozebrán v předchozím článku viz odkaz. Nyní se pojďme podívat na footer a sidebar.

Soubor footer.php

Soubor footer.php definuje patičku webu. Stejně jako v souboru header.php (hlavičce), zde můžete využít funkci wp_nav_menu, která je popsaná v článku viz odkaz.

Soubor sidebar.php

Soubor sidebar.php generuje postranní panel. Soubor sidebar.php využívá např. níže uvedené funkce:

Funkci dynamic_sidebar( int|string $index = 1 ) – tato funkce zobrazuje dynamický postranní panel.

Ve výchozím nastavení zobrazuje výchozí postranní panel nebo ‘sidebar-1’. Pokud Vaše šablona specifikuje parametr id nebo name pro registrované postranní panely můžete vložit parametr name nebo id jako $index parametr.

is_active_sidebar( string|int $index ) – tato funkce určuje, zda postraní panel obsahuje widgety. Jako parameter můžete použít název postranního panelu, id nebo číslo ke kontrole.

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/

[2] https://developer.wordpress.org/reference/functions/dynamic_sidebar/

[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions…

Jak začít studovat WordPress? Bližší pohled na soubor šablony – header.php

Šablona obsahuje soubory index.php, header.php, footer.php, page.php, function.php a single.php. V tomto článku se zaměříme na soubor header.php.

Soubor Header.php

Soubor header.php obsahuje hlavičku, případně menu. Ve výchozím nastavení je WordPress header (hlavička) jednoduchý kus kódu. Nemusíte upravovat kód, abyste změnili hlavičku, které obsahuje každá WordPress šablona. Název a popis blogu nebo webu nastavíte na panelu Správa> Nastavení> Obecné a zbytek provede WordPress.

V hlavičce se obvykle vyskytuje funkce bloginfo, která zobrazuje informace o současné stránce.bloginfo( ‚name‘ ) – zobrazuje název blogu nebo webu

bloginfo(‚url‘) – zobrazuje url webu

Odkaz na domácí stránku webu získáme pomocí funkce home_url viz příklad níže.

Funkce wp_nav_menu se používá k zobrazení menu. Níže je ukázka použití této funkce k zobrazení menu.wp_nav_menu(

array(

‚theme_location‘ => ‚social‘,

‚menu_class‘ => ‚social-links-menu‘,

‚depth‘ => 1,

‚link_before‘ => “,

‚link_after‘ => “,

)

);

Některé z parametrů, které můžou být ve funkci wp_nav_menu užity

theme_location – umístění šablony menu, která se má použít. Musí být registrovaná pomocí register_nav_menu() aby mohla být vybrána uživatelem.

menu_class – CSS třída, která se použije pro prvek ul, který tvoří menu. Výchozí hodnota je “menu”.

depth – kolik úrovní hierarchie má být zahrnuto. 0 znamená vše. Výchozí 0.

link_before – text před textem odkazu.

link_after – text po textu odkazu.

container – Zda zabalit ul, a pokud ano tak čím. Výchozí ‚div‘.

items_wrap – Jak by měly být položky seznamu zabaleny. Používá formát printf () s číslovanými zástupnými symboly. Výchozí je ul s id a class.

walker – instance custom walker class.

fallback_cb – pokud menu neexistuje, spustí se callback function. Výchozí hodnota je ‚wp_page_menu‘.

Další funkce, které můžou být využity v soboru header.php

is_front_page() – Určuje zda je dotaz realizován vůči přední stránce webu (front page).

get_header_image() – Načte obrázek záhlaví pro vlastní záhlaví.

header_image() – Zobrazuje URL obrázku záhlaví.

is_home() – Určuje, zda je dotaz realizován vůči domovské stránce blogu.

wp_head() – Spustí akci wp_head. Pluginy a jádro WordPress používají tuto funkci k vložení důležitých prvků do dokumentu (např. skriptů, stylů a metaznaček). Vždy vložte wp_head () těsně před závěrečnou značku šablony (obvykle v hlavičce.php).

Zdroje a další informace

[1] https://developer.wordpress.org/reference/functions/bloginfo/
[2] https://codex.wordpress.org/Designing_Headers
[3] https://developer.wordpress.org/reference/functions/home_url/
[4] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_nav_menu/
[5] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_front_page/
[6] https://developer.wordpress.org/reference/functions/header_image/
[7] https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_home/
[8] https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_head/

Jak začít studovat WordPress? Role a schopnosti.

WordPress používá koncept rolí, navržený tak, aby vlastníkovi webu umožnil kontrolovat, co uživatelé mohou a nemohou v rámci webu dělat. Vlastník webu může spravovat přístup uživatele k takovým úkolům, jako je psaní a úpravy příspěvků, vytváření stránek, vytváření kategorií, moderování komentářů, správa doplňků, správa motivů a správa dalších uživatelů tím, že každému z uživatelů přiřadí konkrétní roli.

Ve WordPressu je předdefinovaných šest rolí

Super Admin, Administrátor, Editor, Autor, Přispěvatel a Odběratel. Každá role má povoleno provádět sadu úkolů nazvaných Schopnosti. Existuje mnoho funkcí, včetně „publish_posts“, „Moder_komponent“ a „editace_uživatelů“. Ke každé roli je předem přiřazena výchozí sada funkcí, ale další funkce lze přiřadit nebo odebrat pomocí funkcí add_cap () andremove_cap (). Nové role lze zavést nebo odstranit pomocí funkcí add_role () a remove_role ().

Role Super Admin umožňuje uživateli provádět všechny možné funkce. Každá z ostatních rolí má klesající počet povolených schopností. Například role předplatitele (subscriber) má pouze schopnost “čtení” (“read”). Jedna konkrétní role by neměla být považována za nadřazenou jiné roli. Spíše zvažte, že role definují odpovědnosti uživatele v rámci webu.

Shrnutí rolí

Super Admin – někdo s přístupem k funkcím správy sítě webu a všem dalším funkcím.

Správce (slug: ‚administrator‘) – někdo, kdo má přístup ke všem funkcím správy v rámci jednoho webu.

Editor (slug: ‚editor‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat příspěvky, včetně příspěvků jiných uživatelů. Dohlíží na práci autorů a přispěvatelů.

Autor (slug: ‚author‘) – někdo, kdo může publikovat a spravovat (vytvářet, měnit, mazat) své vlastní příspěvky. Nemůže tedy měnit stránky a spravovat příspěvky jiných uživatelů.

Přispěvatel (slug: ‚contributor‘) – někdo, kdo může psát a spravovat vlastní příspěvky, ale nemůže je publikovat.

Odběratel (slug: ‚subscriber‘) – někdo, kdo může spravovat pouze svůj profil.

Po instalaci WordPress se automaticky vytvoří účet správce. Výchozí roli pro nové uživatele lze nastavit na obrazovkách Správa> Nastavení> Obecné.

Zde je uveden odkaz na video v angličtině popisující jednotlivé role na konkrétních příkladech.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/roles-and-capabilities/

Jak začít studovat WordPress? Příspěvky a stránky.

Ve WordPress můžete na svůj web umístit obsah jako „příspěvek“ nebo „stránku“.

Příspěvky (posts)

Když píšete běžný blog, píšete příspěvek. Ve výchozím nastavení se příspěvky na domovské stránce blogu zobrazují v obráceném chronologickém pořadí.

Stránky (pages)

Na rozdíl od příspěvků jsou stránky určeny pro obsah typu stránka o webu nebo kontakt. Stránky tedy nejsou uspořádány dle časového pořadí, ale jsou určeny k prezentaci nadčasových informací, které mají vždy význam jako již zmiňovaná stránka kontakt nebo informace o webu.

Příspěvky versus stránky

Obecně jsou stránky velmi podobné příspěvků v tom, že obsahují nadpis i obsah. Konzistentní vzhled celého webu zajišťují soubory šablony. Stránky však mají několik klíčových rozdílů, které je odlišují od příspěvků.

Co jsou stránky

Stránky mohou být organizovány do stránek a podstránek. Stránky dále můžou používat různé šablony stránek včetně souborů šablon, tagů šablon a jiného PHP kódu. Sofistikovanější šablony mohou poskytovat širší škálu úprav a možností zobrazení pro jednotlivé stránky. Pomocí WordPressu lze vytvořit web, který se bude skládat pouze ze stránek.

Co stránky nejsou

Stránky nejsou příspěvky, takže se neobjevují v časově strukturovaných zobrazeních v blogové části webu. Ve výchozím nastavení stránky nepovolují přidružení taxonomie (kategorie, značky a žádné vlastní taxonomie). Stránku však můžete vylepšit pomocí pluginů. Organizační struktura stránek pochází z hierarchického vzájemného vztahu, nikoli ze systému kategorizace. (např. značky nebo kategorie.). Stránky nejsou soubory, jsou uloženy ve vaší databázi stejně jako příspěvky. Přestože můžete značky šablon a kód PHP vložit do souboru šablony stránky, nemůžete je vložit do obsahu stránky nebo příspěvku, aniž byste použili plugin WordPress. Při úpravách je třeba opatrnosti, integrace kódu PHP přímo do obsahu stránky nebo příspěvku může způsobit problém se zabezpečením nebo neočekávanou chybu na vašem webu. Stránky nejsou zahrnuty do „zdrojů“ vašeho webu. (např. RSS nebo Atom.) Návštěvníci stránek a vyhledávače mohou jinak interpretovat stránky a jinak příspěvky. Vyhledávače obvykle kladou větší důraz na časově závislý obsah webu – příspěvky – protože novější příspěvek na téma může být relevantnější než statická stránka. Jako statickou přední stránku lze nastavit konkrétní stránku (nebo konkrétní příspěvek). Webové stránky, které jsou takto nastaveny, mají obvykle sekundární stránku, na které se zobrazují nejnovější příspěvky v blogu.

Vytvoření nové stránky

Pro vytvoření nové stránky se přihlaste do WordPress admin a vyberte stránky (Pages) a následně zvolte přidat novou stránku (Add New)

Organizace stránek

Stejně jako lze můžete mít v kategoriích podkategorie, můžete mít u stránek podstránky, což vytváří hierarchii stránek.

Vytvoření podstránky

Podstránku vytvoříte tak, že přejdete do administrace -> Stránky -> Vytvořit stránku. V pravém menu zvolte Vlastnosti stránky -> Nadřazená stránka a z rozevíracího menu vyberte jednu z již vytvořených stránek. Následně můžete přidat obsah na tuto podstránku a publikovat. Podřízená stránka tedy bude vnořena pod nadřazenou stránku. Permalinky (stálé odkazy) vašich stránek budou také odrážet tuto hierarchii stránky. Např. https://kvalitnivzdelani.cz/nadrazenastranka/podrizenastranka/

Změna adresy URL vašich stránek

Chcete-li změnit část adresy URL (označovanou také jako slug) obsahující název vaší stránky, v administraci WordPressu přejděte na Stránky, následně na Přehled stránek a u konkrétní již vytvořené stránky klikněte na „Upravit“. Následně přejděte v pravém menu na Trvalý odkaz, kde zadáte novou poslední část URL adresy.

Vytvoření seznamu stránek

WordPress je schopen automaticky generovat seznam stránek na vašem webu v postranním panelu nebo zápatí, například pomocí značky šablony nazvané wp_list_pages (). Na stránce wp_list_pages najdete informace o tom, jak přizpůsobit, jak WordPress zobrazuje seznam stránek na vašem webu. Zobrazení seznamu stránek v příspěvcích a v dalších oblastech Vaší WordPress šablony zajistí pluginy.

Šablony stránek (Page Templates)

Jednotlivé stránky lze nastavit tak, aby používaly konkrétní vlastní šablonu stránky (PHP soubor např. My-custom-page.php), kterou vytvoříte ve Vaší šabloně.

Dynamická povaha stránek WordPress

Webová stránka může být statická nebo dynamická. Statické stránky, jako je běžná stránka HTML, kterou byste mohli vytvořit pomocí Dreamweaveru, jsou stránky, které byly vytvořeny jednou a nemusí se znovu generovat pokaždé, když osoba navštíví tuto stránku. Naproti tomu dynamické stránky, jako jsou stránky, které vytvoříte pomocí WordPress, je třeba při každém zobrazení znovu vygenerovat. Kód pro to, co na stránce vygenerovat, byl určen autorem, nikoli však samotnou skutečnou stránkou. Používá se rozsáhlý kód PHP, který je vyhodnocen při každé návštěvě stránky, a obsah je tedy generován při každé nové návštěvě.

Doplňující názvosloví

Theme neboli česky šablona je design celého webu. Template je rozvržení jedné stránky.

Zdroje a další informace:

[1] https://wordpress.org/support/article/pages/

Poté, co cena zlata překročila 2000 USD za unci došlo ke korekci. Aneb o zlatě, inflaci, měnovém kurzu a předpovědích.

Níže uvedený článek není investičním doporučením.

Poté co cena zlata začátek srpna dosáhla na 2063 USD za unci, došlo ke korekci pod 2000 USD za unci. K nákupům zlata se investoři obecně uchylují v době nejistoty. Jedním z důvodů můžou být obavy z inflaci, která je pravděpodobná vzhledem k politice řady států, které se snaží větším zadlužováním nastartovat ekonomiku v době recese. Tyto výdaje však musí někdo zaplatit, a jak nás historie poučila, vysoké státní výdaje bývají následovány zvýšením daní, vyšší inflací a nebo obojím.

Druhou stranou mince jsou však některé predikce, které se v minulosti ve vztahu k ceně zlata vyskytly, a které nebyly zdaleka naplněny. V roce 2011, kdy došlo k poměrně vysokému nárůstu ceny zlata, tak některé predikce hovořili o ceně 10 000 USD za unci, místo toho se však v následujících letech vydala cena zlata jižním směrem a klesla pod 1 100 USD za unci.

Investor, který nakoupil zlato v době boomu v roce 2011 tak musel čekat 9 let na zhodnocení, kterého by dosáhl v případě prodeje v současné době.

Kromě samotné ceny zlata v USD je třeba brát v úvahu i měnový kurz koruny vůči USD. Vzhledem k tomu, že za posledních 9 let koruna o pár procent oslabila, investor, který by takto investoval do zlata by pár procent navíc získal díky změně měnového kurzu. V dobách nejistoty na trzích dochází spíše k oslabení české koruny.

Trendy v následujících deseti letech dle futuristy Bernarda Marra

Níže jsou uvedeny očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra. Na konci výčtu trendů můžete zhlédnout video s Bernardem Marrem v angličtině, na které uvádím odkaz.

Umělá inteligence a strojové učení (atificial intelligence and machine learning)

Tento technologický trend transformuje fungování společností jako Netlifx a Amazonu nebo fungování spamového filtru emailu. Tato technologie dá strojům schopnost se učit a činit více autonomních rozhodnutí.

Zde je uveden odkaz na zhruba dvouhodinovou přednášku z FF UK na téma Umělá inteligence a život zítřka prezentovaná Michalem Pěchoučkem.

Internet of Things (IoT)

Umožňuje existenci více propojených a chytrých zařízení jako smartphony, smartwatches, smartTV atd. V dnešní době máme 20 miliard a brzy budeme mít 200 miliard vzájemně propojených zařízení, které transformují náš svět.

V 7 let starém videu, na které uvádím odkaz je popsáno, co je internet věcí:

Technologie, které můžeme mít na sobě (wearable technology)

Zařízení jako fitness tracker a další zařízení, která zpříjemní naše životy a zajistí větší bezpečnost, efektivnost a zdraví.

Big Data

Svět je nyní plný dat a také máme inteligentní algoritmy, které pomáhají automaticky získat přehledy a pomáhají získat rozšířený vhled, který dá společnostem bezprecedentní porozumění jejich datům.

Inteligentní prostory (intelligent spaces)

Naše domy a kanceláře se stávají chytřejší a to změní způsob našeho života a práce.

Blockchain

Blockchain je super bezpečný způsob uchování informací a ověřování transakcí. Nejde jen o technologii distribuované účetní knihy (distributed ledger), ale o změnu fungování bank a zaznamenávání informací o našem majetku.

Zde je uveden odkaz na šestiminutové video definující blockchain.

Cloud a Edge computing

Cloud nám umožňuje zpracování a ukládání dat přes internet v datových centrech. Pomocí edge computingu můžeme nyní zpracovat více těchto dat na našich zařízeních jako jsou např. smartphony.

Rozšířená realita (extended reality)

Nyní vidíme, že se náš svět rozšiřuje do světa digitálního. Pomocí rozšířené reality umisťujeme objekty do skutečného světa nebo virtuální reality, kde se ponořujeme do digitálního světa. Budoucnost bude intenzivněji propojovat obě tyto reality.

Digitální dvojčata (digital twins)

Digitální dvojčata jsou v podstatě digitální kopie produktů nebo dokonce celých procesů a ekosystémů, s kterými můžeme experimentovat, aniž bychom to museli provádět s reálnými objekty.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka (natural language processing)

Jde o schopnost strojů rozumět našemu jazyku, což jim dává schopnost číst text a udělat pro nás shrnutí a dokonce psát celé knihy.

Hlasové rozhraní (voice interfaces) a Chatboty

Chatboty budou inteligentnější a budou rozumět našim emocím a my s nimi budeme schopni lépe komunikovat.

Počítačové vidění a systémy pro rozpoznávání tváře (comuter vision, facial recognition)

Jde o schopnost strojů rozumět kdo je na fotografii, co je na fotografii, v čemž jsou stroje lepší než lidé.

Roboti a Coboti (spolupracovní roboti)

Nyní vidíme stále více autonomní roboty, kteří jsou si vědomi jejich okolí a tak se z nich stávají inteligentní spolupracovníci.

Autonomní vozidla (autonomous vehicles)

Nyní existují auta, která se sama řídí nebo roboty určené k doručování, které jsou schopny se sami řídit. Do budoucna se dá očekávat narůstající počet těchto vozidel.

5G

Jde o pátou generaci mobilní komunikace, která umožní větší rychlost internetu na našich mobilních zařízeních srovnatelnou s rychlostí, kterou umožňují optické kabely.

Genomika a úpravy genů (genomics a gene editing)

Vpodstatě jde o schopnost rozumět naší genomické struktuře, co nás tvoří a jak se můžeme upravit, abychom vymýtili nemoci jako rakovina a snad i vytvořit nové stvoření, které předtím neexistovalo.

Tvořivost strojů a rozšířený design (machine creativity a augmented design)

Jde o to, že nyní jsme schopni použít nástroje jako umělá inteligence pro design software, a umožnit tak, aby přišel s novými myšlenkami a koncepty. Kreativní umělá inteligence (AI) je nyní schopná přijít s novou muzikou nebo tanečními pohyby. Toto změní kreativní proces v našich organizacích.

Digitální platformy (digital platforms)

Platformy podnikání jako Facebook, Airbnb, Uber atd. zatím byly velmi úspěšné a mění naši interakci se světem. Přináší nám gig ekonomiku a v budoucnu nám přinesou více změn.

Drony

Tyto autonomně létající objekty budou součástí logistického dodavatelského řetězce a také budou přepravovat osoby.

Kybernetická bezpečnost (cyber serurity)

Nyní čelíme digitálním hrozbám, ke kterým útočníci využívají nejnovější technologie jako AI, aby provedli automatizované útoky. Společnosti proto musí využívat nejnovější technologie, aby tyto útoky odvrátily.

Kvantové počítače (quantum computing)

Kvantové počítače nově vymezily co znamená počítač, a mohly by nám dát výpočetní sílu, která je milionkrát nebo snad i bilionkrát větší než superpočítače, které máme dnes k dispozici.

Automatizace robotických procesů (robotic process automatization)

Využívání nástrojů, které na základě pozorování převezmou a vylepší daný proces.

Masová personalizace (mass personalization)

Společnosti o nás ví více a proto jsou schopny poskytovat služby a produkty v momentě, kdy je potřebujeme.

3D tiskárna (3D printing)

Tato technologie mění způsob výroby. Umožňuje jak výrobu tenisek, tak celých domů.

Nanotechnologie a věda o materiálech (nano technology, material science)

Nanotechnologie a věda o materiálech mění naše chápání materiálů na mikro úrovni a poskytne nám kompletně nové produkty jako ohýbatelné obrazovky a baterie s vysokou životností.

Zde je uveden odkaz na video popisující očekávané trendy pro dalších deset let dle futuristy Bernarda Marra.

Naučte se SQL a řekněte si o lepší uplatnění na trhu práce.

Jak začít studovat WordPress? Struktura šablony, modifikace a odvozená šablona (child-theme)

Po úspěšném objednání domény, zřízení hostingu a instalaci WordPressu je čas na bližší poznání tohoto systému.

Šablony

Ve WordPressu jsou šablony důležitým pojmem. Šablona definuje vzhled webu. Existují šablony zdarma, ale také šablony placené. Výběr šablony provedeme v administrační oblasti WordPressu kliknutím na Vzhled -> Šablony.

WordPress childtheme přizpůsobit vzhled šablony
WordPress – přizpůsobit vzhled šablony

Modifikace šablony

Šablony můžou být modifikovány přidáním kódu do functions.php. Změny můžou být také provedeny v child theme (odvozené šabloně), která je odvozená od parent theme (mateřské šablony). Toto uvítáte zejména při aktualizaci šablony, kdy se všechny Vámi provedené změny v šabloně smažou, protože je stará šablona nahrazena novou verzí. Pokud však máte změny nadefinované v child theme (odvozené šabloně), tyto změny budou k dispozici i po aktualizaci parent theme (mateřské šablony).

Struktura šablony

Šablony se skládají ze souborů style.css, souborů šablony WordPress a volitelného souboru functions.php, který umožňuje provést změny v šabloně. Součástí šablony bývají také obrázky a javascript soubory. Soubor index.php řídí zobrazení obsahu.

Child theme (odvozená šablona)

Odvozená šablona dědí funkce a vzhled po mateřské šabloně. Když návštěvník načte Váš web, WordPress nejprve načte odvozenou šablonu a poté doplní chybějící styly a funkce pomocí mateřské šablony.

Poté co se připojíte přes FTP, tak ve složce wp-content/themes vytvořte složku se stejným názvem jako mateřská šablona, ke kterému přidáte -child. Pokud používáte např. šablonu twentytwenty, tak název odvozené šablony bude twentytwenty-child.

V této složce vytvořte soubor s názvem style.css, do kterého vložíte níže uvedený kód. Níže uvedená ukázka kódu pro odvozenou šablonu mateřské šablony twentytwenty.

Návod:

Za Theme Name napište jméno mateřské šablony následované slovem Child, v tomto případě Twenty Twenty Child. Theme URL je vaše doména, v případě tohoto webu by bylo uvedeno https://kvalitnivzdelani.cz. Description je popis, zde uveďte název mateřské šablony následovaný Child Theme. Author je jméno autora, uveďte Vaše jméno. Author URL je web autora šablony, zde opět uveďte vaši doménu, opět např. https://kvalitnivzdelani.cz. Za Template uveďte název mateřské šablony. Version je verze, uveďte 1.0.0. Za Text Domain uveďte název mateřské šablony bez mezer následovaný -child.

/*
Theme Name: Twenty Twenty Child
Theme URL: https://kvalitnivzdelani.cz
Description: Twenty Twenty Child Theme
Author: Petr Gorčík
Author URL: https://kvalitnivzdelani.cz
Template: twentytwenty
Version: 1.0.0
Text Domain: twentytwenty-child
*/

Dále ve složce odvozené šablony vytvořte soubor functions.php a na začátek uveďte kód, který zajistí načtení style.css z mateřské šablony. Můžete použít např. níže uvedený kód.

<?php

add_action( ‚wp_enqueue_scripts‘, ‚enqueue_parent_style‘ );

function enqueue_parent_style() {

wp_enqueue_style( ‚parent-style‘,

get_template_directory_uri().’/style.css‘ );

}

?>

Ve složce odvozené šablony by tedy měly být tyto dva soubory:

WordPress
WordPress – soubory ve složce šablony

Aktivace odvozené šablony (child theme)

V administraci WP je třeba přejít na Vzhled -> Šablony, a zde aktivovat odvozenou šablonu.

Vyděláváme na internetu – výhody a nevýhody platby za kliknutí (PPC)

Platba za kliknutí (PPC – pay-per-click) je model internetové reklamy kdy prodejce výrobků nebo služeb platí za kliknutí na reklamu.

Platba za kliknutí z pohledu vlastníka webu

Pro vlastníka webu je to možnost jak monetizovat obsah webu. Stačí se zaregistrovat do některého z dostupných systémů a přidat kód s reklamou na svůj web. Výhodou je, že vlastník webu obdrží peníze, i když nedojde k nákupu služby nebo výrobku. Mezi neznámější systémy patří Google Ads. V ČR je alternativou Sklik od Seznam.cz.

Nevýhodou pro vlastníka webu jsou snad jen poměrně nízké platby za proklik a také relativně nízká šance, že návštěvník webu na reklamu klikne.

Platba za kliknutí z pohledu inzerenta (inzerující podnikatel nebo firma)

Výhodou pro firmu nebo podnikatele prodávajícího produktu nebo služby je, že může poměrně přesně cílit na potenciální klienty např. pomocí klíčových slov. Podnikatel má pod kontrolou i celkový rozpočet, který za reklamu vynaloží. Platba je realizována klikem zákazníka na danou reklamu.

Nevýhodou pro inzerenta je, že na reklamu může klikat konkurence nebo lidé, kteří o produkt nemají zájem. Další nevýhodou je, že platba je za kliknutí na reklamu, nikoliv za zrealizovaný prodej produktu, jako je tomu např. u affiliate marketingu.

V článku neuvádím byrokratické požadavky vyžadované českým daňovým systémem, k tomuto účelu slouží jiné specializované články.

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Platba_za_kliknut%C3%AD
[2] https://www.google.com/intl/cs_cz/adsense/start/
[3] https://www.sklik.cz/

Systémy pro správu obsahu (CMS)

Nejprve trocha teorie

Systém pro správu obsahu -anglicky CMS neboli content management systém je softwarová aplikace, kterou lze použít k tvorbě a modifikaci digitálního obsahu. CMS se obvykle používají pro správu podnikového obsahu (ECM – enterprise content management) a správu webového obsahu (WCM – web content management). ECM obvykle obsahuje funkce WCM.

ECM obvykle vytváří prostředí pro spolupráci více uživatelů tím, že integruje správu dokumentů, správu digitálních dat a uchování záznamů.

WCM se používá pro tvorbu webových stránek a může obsahovat textovou a vloženou grafiku, fotky, video, audio, mapy a programový kód, který zobrazuje obsah a zajišťuje interakci s uživatelem.

CMS má obvykle dvě hlavní složky:

  • Aplikaci pro správu obsahu (CMA – content management application) jako front-end uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli s omezenou odborností přidávat, upravovat a odstraňovat obsah z webu bez zásahu webmastra.
  • Aplikaci pro doručování obsahu (CDA – content delivery application), která kompiluje obsah a aktualizuje web.

Funkce se můžou lišit v závislosti na systémové aplikaci, ale obvykle zahrnují:

Data jsou indexována pro snadný přístup pomocí vyhledávacích funkcí a umožňují uživatelům vyhledávat podle atributů jako jsou data publikace, klíčová slova nebo autor.

Správa formátu usnadňuje přeměnu naskenovaných papírových dokumentů a starších elektronických dokumentů na dokumenty HTML nebo PDF.

Funkce revize umožňují aktualizaci a úpravu obsahu po počáteční publikaci. Kontrola revizí také sleduje všechny změny provedené v souborech jednotlivci.

Funkce publikování umožňuje jednotlivcům používat šablonu nebo sadu šablon schválených organizací, jakož i průvodce a další nástroje k vytváření nebo úpravám obsahu.

Mezi další oblíbené funkce patří SEO-přátelské URL, integrovaná a online nápověda, podpora šablon a přizpůsobitelné šablony, snadné postupy instalace a verzování pomocí průvodce, admin panel s podporou více jazyků, hierarchie obsahu s neomezenou s neomezenou velikostí, minimální požadavky na server, integrovaní správci souborů, integrované protokoly auditu.

Další typy CMS

Systémy správy digitálních aktiv (Digital asset management systems) – spravují obsah s jasně definovaným autorem nebo vlastnictvím, jako jsou dokumenty, filmy, obrázky, telefonní čísla a vědecká data. Společnosti také používají CMS k ukládání, kontrole, revizi a publikování dokumentace.

Systémy pro správu komponent (CCMS – component content management system) – CMS, které spravují obsah spíše na modulové úrovni než jako stránky nebo články. CCMS se často používají v technické komunikaci, kde mnoho publikací znovu používá stejný obsah.

Nejpopulárnější CMS? WordPress

Nejpopulárnějším CMS systémem je WordPress, který je open source softwarem. WordPress můžete použít k vytváření krásných webových stránek, blogů nebo jiných aplikací. WordPress používá 38 % webů od malých blogů až po největší zpravodajské online servery. Další výhodou je, že pro WordPress existuje více než 55 000 pluginů, které pomohou přizpůsobit Vaše webové stránky vlastním potřebám. Můžete přidat online obchod, galerie, mailingové seznamy, fóra, analytiku.

Snadný a přístupný WordPress Vám při tvorbě webu zajistí přizpůsobitelný vzhled, podporu SEO, responzivní mobilní stránky, vysoký výkon, správu na cestách, vysoké zabezpečení a dobrou zprávu médií.

Jak začít?

Některé hostingy umožňují automatickou instalaci WordPress, stačí si tedy koupit doménu a hosting – položka v řádu několika stovek a následně několika kliky wordpress naisntalovat. Pokud se do tvorby webu chcete pustit ihned, zde je odkaz na doporučený hosting. Poté co WordPress naisntalujete, můžete postupovat dle dohledaného návodu nebo odborného online kurzu.

Zdroj:[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_pro_spr%C3%A1vu_obsahu
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
[3] https://cs.wordpress.org/