Jules Verne – literární génius

Čtenáři Jules Verna jsou dobře seznámeni s širokým záběrem jeho děl. Autor poutavým způsobem předává znalosti z různých oblastí lidského poznání, a zároveň v čtenáři vzbuzuje nadšení a zájem o tyto oblasti.

Poutavý styl výuky

Tento styl předávání informací a vzdělávání čtenáře je pro autora jedinečný. Široký záběr jeho děl přináší bližší poznání světa ve všech oblastech vědění.

V díle Tajuplný ostrov je popsán komplexní proces výroby nástrojů od nalezení nerostných surovin, přes hutnické a kovářské práce až k výslednému produktu. Stejně tak se zde autor zabývá výrobou různých potravin, chemických sloučenin a způsoby určení zeměpisné šířky a délky bez pomoci přístrojů.

Autorovi knihy jsou vpodstatě jakési zábavné učebnice.

Možné scénáře vývoje

Jules Verne se považuje za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury. V jeho dílech nalezneme zamyšlením nad různými možnými scénáři budoucího vývoje. Zabývá se pokrokem a předpovídá věci, které si v té době lidé těžko dokázali představit. Byl to právě Jules Verne, který prohlásil, že „Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.“

SQL

SQL je dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. SQL je základem celé řady projektů, které pracují s daty, a proto znalost tohoto jazyka významně zvyšuje kvalifikaci těch, kteří SQL rozumí.

Existují čtyři základní skupiny SQL příkazů:

  • DDL (Data Definition Language) – příkazy pro definici dat – CREATE, ALTER, DROP
  • DML (Data Manipulation Language) – příkazy pro manipulaci s daty – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • DCL (Data Control Language) – příkazy pro řízení dat – GRANT, REVOKE, START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
  • DQL (Data Query Language) – příkazy k provádění dotazu na data v objektech schématu, např. samostatný příkaz SELECT

Kde se SQL naučit?

Kurz SQL (demonstrováno na SQL SERVER a SSMS) představí jazyk SQL úplným začátečníkům, kteří se naučí používat SQL na praktických příkladech. Kurz účastníky na začátku provede jednoduchou instalací SQL SERVERU a SQL Server Management Studia, které následně využijí k procvičování a rychlejšímu osvojení této problematiky.

Myšlením k bohatství – zapomenutá perla osobního rozvoje

Kniha Myšlením k k bohatství napsaná Napoleonem Hillem byla publikovaná v roce 1937. Kniha se zabývá využitím touhyvíry a autosugesce k dosažení požadovaného výsledku. Existuje řada publikací zabývajících se osobním rozvojem, tuto knihu však považuji za stavební kámen osobního rozvoje, na který ostatní publikace spíš navazují. Jde o podrobný a praktický návod jak dosáhnout svého vysněného cíle.

Kniha je dostupná jak v psané, tak v audio podobě, včetně verze dostupné na youtube zdarma.

Je otázka, proč tato kniha nebyla v našich končinách více zpopularizovaná. Jsem přesvědčen, že aplikace principů uvedených v knize by vedla jak k větší spokojenosti českých občanů, tak k dosažení lepších ekonomických výsledků jednotlivců a tím i celkové ekonomického výstupu naší ekonomiky. Je to tedy něco, co by se nám v dnešní době celkem hodilo.

Principy se však netýkají pouze peněz, principy uvedené v knize můžou být aplikovány na dosažení jakéhokoliv cíle. Dosaženým bohatstvím tedy nemusí být pouze dosažení finančního výsledku, ale jakéhokoliv požadovaného výsledku.

Dle mého názoru je tato kniha klenotem, který přeměňuje výsledek podrobné analýzy autora na praktický návod, který může aplikovat každý ve svém životě.

Kniha by mohla být mimo jiné zařazena do doporučené literatury napříč vzdělávacím systémem, uvedené principy může aplikovat jak student základní školy, tak vysokoškolák.

Koupit online knihu zde